پروژه - تحقیق-مقاله


جستجو


Health assessment اسید آمینه آزمایشگاه صنایع نسوز درآمد شهرداری تکنیک دلفی فازی تئوری دوگان Diwan Jami سود انباشته جراحی عمومی Hungry estimate روش ماهونی فشار مراقبتی تولید بروش HI رضایت زناشوئی Gestational age

اکسپرسیونیست Morphodynamics سیستم سلولی Brand evidence ادله جرم cash market سود مندی Teenage girl market regulation

عدد اکتان Public Schools The nature of hope

واردات قطعی کنترل رمپ تنش روتور cash market نقش رضایت مندی Switchgears

هندو ایرانی جراحی باز سنگ Ideological Heart disease رویکرد احیا اثرات فرآیند بیمه سلامت

Village sports تقاضای بیمه عمر کنترل رمپ کدگذار تنک Employment inventory

در زمان اتمام کار، برای ارسال متن یا فایل های تحویلی، با استفاده از دکمه‌ی «تحویل سفارش» وارد فرم تحویل سفارش شوید. در غیر این صورت سفارش شما در وضعیت «در حال انجام» باقی خواهد ماند.  

اکسپرسیونیست fluid flow اسکندرنامه افزایش وزن کار مختلط خشونت مردان Rasht city

شرکت‌های تولیدی کاهش اراضی شرکت‌های تولیدی بازده عملیاتی هموزیگوسیتی Extrapolation منطق فازی Employment شرکت‌های تولیدی اختلافات

هنر معماری

پنیر محلی Service system Fuel cell

فناوری(UTAUT) Fertilizer 2 Sociological تخریب اگزرژی سکولاریزاسیون Indian and Iranian تئوری دوگان افزایش وزن Health assessment کنترل رمپ میزان دینی Employment windows nt

AIM theory Future market بیس فنول کنترل‌کننده فروش نقدی Future market صنایع نسوز

Special crimes آموزش صبر Switchgears Hungry estimate Brand evidence ترافیک شهری windows nt Social commitment

اکسپرسیونیست

Diwan Jami پوشش بدن


 ۱-۱۲-۸ فعالیت های عملیاتی

 

بر طبق استاندارد حسابداری عبارت از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است.

 

۱-۱۲-۹ جریانات نقدی عملیاتی

 

برطبق این استاندارد شامل جریانات نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی و نیز آن دسته از جریان های نقدی است که ماهیتا به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد.

 

۱-۱۲-۱۰ مبنای تعهدی

 

بر طبق استاندارد حسابداری یعنی معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود.

 

۱-۱۲-۱۱ اقلام تعهدی جاری و غیرجاری

 

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کنند. این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می‌باشد که در موقع درآمد و هزینه باید شناسایی شوند. (ریچاردسون، ۲۰۰۳). اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت میان سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانات نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است که در این بین اقلام تعهدی جاری به عنوان تغییر در حساب های جاری تعریف می‌شوند به استثنای حساب هایی که در اندازه گیری سود منعکس نمی شوند (لافتوس و سین، ۱۹۹۷). به عبارتی، منظور از اقلام تعهدی جاری عبارت از اقلام تعهدی است که منعکس کننده اختلاف های زمان بندی کوتاه مدت هستند که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می‌گذارند و اجزای اقلام تعهدی غیرجاری عبارت از اقلام تعهدی است که بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند (علی آبادی و نوری فرد، ۱۳۸۸).

 

۱۱-۱۲-۱۴ ارزش بازار سهام

 

ارزش حقوق مالکانه ای که در قالب برداشت بازار از سهام شرکت منعکس می شود و به طور کلی ‌در مورد شرکتی که سهام آن در بازار اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد ارزش بازار آن قابل تعیین است (ریچاردسون، ۲۰۰۳).

 

۱-۱۲-۱۵تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

 

۱-۱۲-۱۶تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

 

۱-۱۲-۱۷تغییرات سالانه موجودی کالا

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در موجودی کالارخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (رودنشین، ۱۳۸۴).

 

۱-۱۲-۱۸تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداخت‌ها

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداخت ها رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

 

۱-۱۲-۱۹تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های پرداختنی متفرقه رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

 

۱-۱۲-۲۰تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می‌شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی

 

تغییراتی که در یک دوره مالی در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می‌شوند رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است، به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

 

۲-۱ مبانی نظری

 

۲-۱-۱ مقدمه

 

بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود حسابداری به منظور ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است. تأکید اصلی در گزارش مالی ارائه اطلاعات درباره عملکرد بنگاه است که با سوددهی و مؤلفه‌ های آن فراهــم می شود. به عبارت دیگر، کاربران اطلاعات حسابداری برای ارزیابی و پیش‌بینی سودآوری واحد تجاری و تصمیم گیری های اقتصادی بیشتر بر اطلاعات برآمده از سوددهی و مؤلفه‌ های آن به جای هر گونه اطلاعات دیگر تکیه می‌کند. آن ها سود و جریان های نقدی آینده را با بهره گرفتن از گزارش سوددهی پیش‌بینی نموده و بنگاه را بر اساس این پیش‌بینی ها ارزیابی می‌کنند، یکی از اهداف اساسی صورت حساب های مالی در ارزیابی انعطاف پذیری شرکت برای ارائه اطلاعات مفید است (رضایی و صفری، ۲۰۱۳). به هر حال FASB معتقد است که تصمیم های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده ی آن ها از اطلاعات وسیعتر از سایر ‌گروه‌های استفاده کننده ی صورت های مالی است و به همین خاطر تصمیم های آن ها آثار قابل ملاحظه ای بر تخصیص منابع اقتصادی هر کشور دارد (اعتمادی و تاری وردی، ۱۳۸۵).

 

در این فصل هدف بر این است تا به بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری بر ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شود. در ادامه و با توجه به اطلاعاتی که از نتایج تحقیقات و تحلیل آن ها و افق دیدی که از جانب آن ها گشوده شده است، با ارائه توضیحاتی جامع در ارتباط با ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و هم چنین ارزش بازار سهام و ارائه تعاریف کامل درباره هر یک به سراغ ادبیات مربوطه موجود رفته و ضمن توصیف شرایط و موارد موجود، نتیجه نهایی بر اساس اسناد و مدارک و تحلیل های ارائه شده تبیین می شود.

 

 

۲-۱-۲گزارشگری مالی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 12:04:00 ق.ظ ]
۲-۳- ساختار سازمان جهانی تجارت

 

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین‌المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند[۷] برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چند جانبه بین‌المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح ذیر است:

 

نشست یا کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیرانذی ربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران که معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.

 

شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف- شورای عمومی، ب- هیات حل و فصل اختلاف، ج- هیات بررسی سیاست تجاری انجام می‌دهد. شورای عمومی در فاصله بین ‌اجلاس‌های کنفرانس وزیران به نمایندگان از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می‌دهد. این شورا در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضا تشکیل می‌گردد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می‌کند.

 

شوراهای بخشی: رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارند و به شورای عمومی گزارش می‌دهند. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از: الف- شورای تجارت کالا، ب- شورای تجارت خدمات، ج- شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.

 

به طوری که از نام این شوراها بر می‌آید هر یک از آن ها مسئول اجرای موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود.

 

کمیته ها: هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها ۱۶ مورد است که در زمینه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز ۴ کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از هیاتهای حل و فصل اختلاف و هیات استینافی.

 

دبیرخانه: دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری سازمان است. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورتهای لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می‌باشد. در رأس دبیرخانه مدیر کل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر کل با همکاری پنج معاون خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می‌کند.

 

نشستهای غیررسمی: اگر چه نشستهای غیررسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان ‌بر اساس اجماع صورت می‌گیرد شکی نیست که دستیابی ‌به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضا امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، مشورتهای غیر رسمی در اشکال مختلف حتی در سطح روسای هیاتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می‌کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضا با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حایز اهمیت است.

 

۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت:

 

الف. اصل عدم تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چند جانبه است، شامل دو اصل زیر است:

 

۱٫ اصل رفتار دولت «کامله الوداد»[۸]: بر این اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پایین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کامله الوداد شناخته شده است. البته این اصل دربرگیرنده استثنائاتی نظیر تجارت میان اعضای تجارت منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات است.

 

۲٫ اصل رفتار ملی: وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چند جانبه نیز یافت می شود. (ماده۳ گات، ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده ۳ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).

 

ب.استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف، امکان پذیر است.

 

ج.کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر ‌در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه هستند.

 

د.برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

 

ه .هرگونهعمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیر قیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.

 

و.وضعهرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

 

ز.اعطای هر گونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق صادرات کالا، غیرقانونی است.

 

ح. الزام به انجام مشورت ‌در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

ط. اصل شفافیت: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست. زیرا، اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که این موانع شناخته شده باشند و ثانیاًً اصولاً بازرگانان بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران عدم شفافیت آن ها هستند.

 

گات شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب تعهداتی تضمین ‌کرده‌است که عبارتند از :

 

ا. تجویز حمایت از صنایع و بنگاه های داخلی از طریق تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است.

 

۲٫ شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-13] [ 05:28:00 ب.ظ ]
۲-۵ ناتوانی یادگیری و مشکلات یادگیری

 

برای اینکه کودک در طبقه کودکان واجد ناتوانی یادگیری قرار گیرد و دارای شرایط استفاده از آموزش خاص باشد باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 

۱-کودک با توجه به استانداردهای تعیین شده برای سن و پایه تحصیلی خود در یکی از زمینه ­های بیان شفاهی، بیان نوشتاری، ادراک شنیداری، مهارت­ های خواندن، مهارت­ های درک نوشتاری، محاسبات ریاضی ، حل مسئله ریاضی به اندازه کافی موفق عمل نکند.

 

۲- کودک به مداخله­های انجام شده در یک یا چندین زمینه ذکر شده در بالا، با توجه به استانداردهای سنی یا پایه تحصیلی خود پاسخ مناسب و رضایت بخش ندهد.

 

۳- کودک الگویی از ضعف­ها و قوت­ها را در عملکرد خود با توجه استانداردهای سنی، پایه تحصیلی و سطح هوشی که توسط گروه متخصص متناسب با تعریف ناتوانی­ های یادگیری تعیین شده است نشان بدهد.

 

۴- گروه متخصص تعیین کند که یافته ­های به دست آمده از موارد ذکر شده در فوق نتیجه ناتوانی­ های حرکتی، شنیداری، دیداری، عقلی، پریشانی­های هیجانی و یا محرومیت­های فرهنگی، اقتصادی و محیطی نمی ­باشد.

 

۵- اطمینان از اینکه مشکلات موجود کودک به دلیل آموزش ناکافی در زمینه تحصیلی نمی ­باشد (مک کلین و همکاران،۲۰۰۹).

 

۲-۶ ویژگی کودکان با ناتوانی یادگیری

 

دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژگی­های گوناگونی و متنوعی دارند که همه این ویژگی­ها را ممکن است با یکدیگر نشان ندهند. در این قسمت مختصراً ویژگی­های رایج این کودکان بیان می­ شود:

 

۲-۶-۱ مشکلات پیشرفت تحصیلی

 

معمولاً بین توانایی و پیشرفت تحصیلی این کودکان هماهنگی وجود ندارد یعنی، پیشرفت آن ها متناسب با سطح هوشی و توانایی‌های بالقوه آن ها نیست (هالاهان و کافمن، ۱۳۷۸).

 

۲-۶-۲ اشکال در زبان گفتاری

 

برخی از دانش آموزان در استفاده از زبان، به خصوص در استفاده اجتماعی از آن مشکل دارند. دانش آموزان ناتوان در یادگیری اغلب در تولید و دریافت کلمات و جملات ، نامناسب عمل می‌کنند (همان منبع).

 

۲-۶-۳مشکلات ادراکی، ادراکی-حرکتی و هماهنگی کلی

 

مطالعات نقایصی را در ادراک بینایی یا شنیداری این کودکان نشان داده ­اند. مشکلات آن ها به قدرت بینایی و شنیداری که در نابینایان و ناشنوایان مطرح ‌می‌باشد ارتباطی ندارد. بلکه آن ها اشکالاتی در سازماندهی و پردازش محرک­های بینایی دارند. معلمان و والدین همچنین یادآور ‌شده‌اند که برخی از این دانش آموزان در فعالیت­های جسمانی که متضمن مهارت­ های حرکتی است مشکل دارند (احدی کاکاوند، ۱۳۷۸).

 

۲-۶-۴ اختلال توجه و بیش فعالی[۳۷]

 

دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، حواسپرتی، تکانشگری و بیش فعالی نشان می­ دهند.

 

این افراد در تمرکز بر روی یک تکلیف برای مدت طولانی ناتوانند و در گوش دادن به دیگران شکست می­خورند. مطالعات گوناگون وجود مشکلات توجه را در درصد بزرگی از کودکان ناتوان یادگیری مورد تأکید قرار داده ­اند. قابل قبول­ترین برآورد رقم ۳۳ درصد است بدین معنی که حداقل ۳۸ درصد دانش آموزان ناتوان در یادگیری در توجه مشکل دارند (شایویتز ، شایویتر[۳۸]، ۱۹۸۷ به نقل از احدی و کا کاوند، ۱۳۸۷).

 

کاگ و مار گولیس[۳۹] ۱۹۷۶ مشکلات توجه در کودکان با ناتوانی در یادگیری را در سه دسته طبقه بندی کرده ­اند:

 

۱- توجه کردن: بسیاری از دانش آموزان ناتوان در یادگیری، مهارت­ های تکلیفی ضعیفی دارند آن ها به کندی در تکالیفی که برایشان در کلاس در نظر گرفته می­ شود درگیر می­شوند.

 

۲- تصمیم گیری: بی­توجهی بسیاری از کودکان ناتوان در یادگیری به تکانشی بودن آن ها مربوط می­ شود. محققان و کارورزان بسیاری اظهار داشته اند که این کودکان تصمیم گیرندگان تکانشی هستند. آن ها وقتی با موقعیت­های حل مسئله روبرو می­شوند قبل از اینکه دیگر احتمالات را مد نظر قرار دهند بلافاصله یکی از مدل­ها را انتخاب ‌می‌کنند.

 

۳- توجه پایدار: بسیاری از محققان دریافته­اند که کودکان ناتوان در یادگیری وقتی تکالیفی را شروع ‌می‌کنند دچار مشکل می­شوند برای مثال هنگامی که به آن ها تکالیف نسبتاً بلند داده می­ شود کارکرد آن ها نسبت به دانش آموزان غیر معلول سریع­تر کاهش می­یابد (هالاهان و کافمن، ۱۳۷۸).

 

۲-۶-۵ مدت زمان انجام تکلیف

 

یکی از جنبه­ های توجه، مدت زمان انجام تکالیف[۴۰] است. این مدت با محاسبه فراوانی و درصد زمانی که دانش آموز به تکلیف اختصاص می­دهد، اندازه گیری می­ شود. حتی اگر کودکی توانایی انجام تکلیفی را داشته باشد ولی نتواند آن را به پایان برساند، ممکن است از نظر مهارت­ های توجه با مشکل مواجه باشد. پژوهش­ها نشان داده ­اند در طی فعالیت­های آموزشی، دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ۳۰ تا ۶۰ درصد مدت زمانی را که باید به فعالیت­های آموزشی گوناگون بپردازند به انجام تکلیف اختصاص می­ دهند در حالی که دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری ۶۰ تا ۸۵ درصد همان مدت زمان را به انجام تکلیف می­پردازند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

 

۲-۶-۶ مشکلات حافظه ای، شناخت و فرا شناخت

 

پژوهشگران ‌به این نتیجه رسیده ­اند که یکی از دلایل عمده نقص کودکان ناتوان در یادگیری، در تکالیف مربوط به حافظه این کودکان است که، بر عکس همتایان طبیعی خود از راهبردها استفاده نمی­کنند. برای مثال، بیشتر کودکان وقتی فهرستی از لغات به آن ها داده می­ شود که آن ها را به خاطر بسپارند، برای خودشان لغات را مرور ذهنی ‌می‌کنند و سعی ‌می‌کنند آن ها را طبقه ­بندی کنند. دانش آموزان ناتوان در یادگیری احتمالاً از چنین راهبردهایی به طور خودکار استفاده نمی­کنند (هالاهان و کافمن، ۱۳۸۷).

 

مشکلات فراشناختی این دانش آموزان عبارتند از:

 

۱- عدم آگاهی از اینکه چه مهارت ­ها، راهبردها و منابعی برای انجام مؤثر یک تکلیف لازم است.

 

۲- عدم توانایی در استفاده از مکانیزم­ های خود تنظیمی برای اطمینان از تکمیل موفقیت آمیز تکلیف مانند برنامه­ ریزی حرکات فرد، ارزیابی کار­آمدی فعالیت­های گذشته، وارسی پیامدها تلاش­ها و رفع هر گونه مشکلی که پیش می ­آید (همان منبع).

 

۲-۶-۷ مشکلات هیجانی- اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]
۲-پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( ۲۰۰۷ ) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می‌برد ابداع شده است. در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران ( ۲۰۰۷ ) پایایی آزمون را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با ۹۱/۰، ۸۷/۰، ۹۳/۰ به دست آوردند. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شده است که دامنه ای از ۴۰/۰ تا ۶۸/۰ با میانگین ۵۶/۰ را دربر می گرفت که همگی آن ها معنادار بودند.

 

-۳مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی : این پرسشنامه توسط زاده محمدی و احمد آبادی در سال (۱۳۹۰) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۸ سئوال می‌باشد هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) درجه‌بندی می‌شود. این مقیاس دارای ۷ مؤلفه (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک) می‌باشد. شیوه نمره گذاری در این مقیاس طبق مقیاس لیکرت از ۱ تا ۵ است که در بعضی از سوالات به شیوه معکوس نمره گذاری می‌شود. ویژگی روانسنجی در نسخه نرم شده توسط زاده محمدی، در رابطه با تشخیص تفاوت بین گروه‌ها امیدوار کننده است. روایی صوری پرسشنامه توسط رجبی ۷۷/۰ گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ ۶۷/۰ گزارش شده است. میزان آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاس‌ها به ترتیب ۹۴/۰ و ۹۳/۰ و ۷۴/۰ بود.

 

جدول (۳-۱) ضریب آلفای کرونباخ هر خرده مقیاس در مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرده مقیاس آلفای کرونباخ گرایش به مواد مخدر ۹۰/۰ گرایش به الکل ۹۰/۰ گرایش به سیگار ۹۳/۰ گرایش به خشونت ۷۸/۰ گرایش به رابطه و رفتار جنسی ۸۷/۰ گرایش به رابطه با جنس مخالف ۸۳/۰ گرایش به رانندگی خطرناک ۷۴/۰

۳-۳-۳ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

بعد از تشخیص توزیع نرمال داده ها با آزمون کالموگروف- اسمیرنف داده های جمع‌ آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام مورد تحلیل آماری قرار گرفتند بدین صورت که:

 

آمار توصیفی: ازشاخص های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار به منظور توصیف داده های مورد نیاز استفاده شد.

 

آمار استنباطی: برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش‌های توصیفی از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد..

 

فصل چهارم:

 

تجزیه و تحلیل آماری

 

۴-۱ مقدمه

 

در این فصل نتایج مربوط به تحلیل داده های پژوهش با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام می شود. برای ‌تحلیل داده های پژوهش، به منظور آزمون فرضیه‌ها؛ از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS-19انجام گرفت. برای استفاده از شاخص های آماری پارامتریک، باید داده ها دارای توزیع طبیعی باشند. برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن داده ها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد، در آزمون های انجام شده سطح ۰۵/۰>P معنی دار در نظر گرفته شد، نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع داده ها می‌باشد.

 

علاوه بر نرمال بودن توزیع داده ها جهت استفاده از تحلیل رگرسیون باید ۱- تمام مشاهدات مستقل باشند، ۲- برای تمام مقادیر متغیرهای مستقل توزیع مقادیر متغیر وابسته باید نرمال باشد، ۳- بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی وجود داشته باشد و ۴- رابطه خطی مشترک چندگانه بین متغیرهای وابسته برقرار نباشد. متغیر وابسته ‌بر اساس مقیاس فاصله‌ای اندازه‌گیری شده باشد. و متغیر مستقل ‌بر اساس مقیاس فاصله‌ای یا رتبه‌ای اندازه‌گیری شده باشد.

 

پیش فرض های مدل رگرسیون نیز به وسیله آزمون دوربین- واتسون برای بررسی استقلال خطاها، آزمون هم خطی و بررسی نرمال بودن خطاها مورد بررسی قرار گرفت با توجه به فراهم بودن این پیش شرط ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. همان گونه که قبلاً اشاره شد هدف پژوهش حاضر، نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان بود. در این بخش یافته های پژوهشی در سه بخش ارائه می شود: الف) یافته های جمعیت شناختی، ب) یافته های توصیفی، پ) یافته های استنباطی و ت) یافته های جانبی

 

۴-۲ یافته های جمعیت شناختی :

 

جدول (۴ -۱): یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی سن دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن دانشجویان فراوانی درصد ۱۸-۲۲ ۱۲۰ ۴۰ ۲۲-۲۴ ۹۰ ۳۰ ۲۴-۲۶ ۸۰ ۲۰ ۲۶-۲۸ ۳۰ ۱۰ کل ۳۰۰ ۱۰۰

نتایج یافته های جمعیت شناختی جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که از میان دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۴۰ درصد ( ۱۲۰ نفر) در گستره سنی ۱۸ تا ۲۲ سال، ۳۰ درصد (۹۰ نفر) در گستره سنی ۲۲ تا ۲۴ سال، ۲۰ درصد (۸۰ نفر) در گستره ی سنی ۲۴ تا ۲۶ سال و ۱۰ درصد (۳۰ نفر) در گستره سنی ۲۶ تا ۲۸ سال قرار دارند.

 

جدول(۴-۲): یافته های جمعیت شناختی توزیع فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تحصیلات دانشجویان فراوانی درصد علوم پایه ۹۵ ۶۶/۳۱ علوم انسانی ۱۱۰ ۶۸/۳۶ فنی و مهندسی ۹۵ ۶۶/۳۱ کل ۳۰۰ ۱۰۰

نتایج یافته های جمعیت شناختی جدول ۴-۲ نشان می‌دهد که از میان دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۶۶/۳۱ درصد (۹۵ نفر) در رشته علوم پایه، ۶۸/۳۶ درصد (۱۱۵ نفر) در رشته علوم انسانی و ۶۶/۳۱ درصد (۹۵ نفر) در رشته فنی و مهندسی مشغول به تحصیل هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-12] [ 11:37:00 ب.ظ ]
ضمن آنکه درتحقیقات مختلف رابطه متغیر رفتارهای پرخطرجنسی با متغیرهای دیگری بررسی شده است از قبیل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر(حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی،۱۳۹۰)، زمان و روش آموزش مسائل جنسی(جلالی، ناهیدی، امیرعلی اکبری وعلوی مجده ،۱۳۸۴)، لزوم ارائه آگاهی های جنسی لازمافراد معتاد(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹)، استفاده از مدل رویکرد برنامه ریزی شده به سلامت جامعه( یزدان پناه، صفری، یوسفی، عنقا، حبیبیان، و همکاران، ۱۳۸۹)، تأثیرمتادون درمانی در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی(مرسلی، ۱۳۸۷)، تأثیر نشانگان فزون کنشی-کاهش توجه[۵] درگرایش به رفتارهای پرخطرجنسی(میکائیلی و هاشمی،۱۳۹۲). پیش‌بینی کننده های روانشناختی رفتارهای پرخطرجنسی( میکائیلی و هاشمی، ۱۳۹۲). همه این تحقیقات، اهمیت و گستردگی مشکل رفتارهای پرخطرجنسی را بیان نموده اند.

 

شواهد نشان می ‌دهند که اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرهزینه­ترین معضلات جامعه ما راتشکیل می­دهدکه هم اکنون رو به گسترش می‌باشد(سبزی خوشنامی، ۱۳۹۰). برآوردهای صورت گرفته نشان می­دهدکه میزان خسارت‌های اقتصادی- اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و اعتیاد و مشکلات در ارتباط با آن از قبیل انتقال و مبتلا شدن به ایدز و بیماری­های مقاربتی و درمان آن درکشورسالیانه۷۰۰ میلیاردتومان می­باشدکه قسمتی از این هزینه مربوط به بیماری‌های مرتبط با اعتیاد و معتادان از قبیل بیماری ایدز و هپاتیت می‌باشد(صادقی اهری، ۱۳۸۲(.

آمارها نشان دهنده شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان است. طبق گزارش ۸/۵۵% معتادان روابط جنس خارج از چهارچوب خانواده داشته اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین در تحقیق نارنجی ها(۱۳۸۳) شیوع رفتارهای پرخطرجنسی بین معتادان ۷/۴۲ و در پژوهشی دیگر میزان رفتارهای پرخطرجنسی معتادان ۸/۵۹% تخمین زده شده است(یاری، باباخانی و توکلی، ۱۳۸۸).

 

با توجه به افزایش معتادان در ایران و جهان شیوع بالای رفتارهای پرخطرجنسی در بین آن ها و اینکه یکی از راه­های اصلی انتقال ایدز و دیگر بیماری‌های مقاربتی رفتارهای پرخطرجنسی است(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹)، انجام مداخلاتی در راستای کاهش رفتارهای پرخطر و جلوگیری از منتقل شدن و شیوع این قبیل بیماری­ها بسیار مهم ‌می‌باشد.

 

چون کاربردهای مدل ماتریسی در حوزه های مختلف، برای درمان وابستگی به کوکایین(راوسن[۶]، ابرت[۷]، مک کان[۸] و مان[۹]، ۱۹۸۶)، مصرف دارو و الکل، بهبود درشاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز( ویروس نقص ایمنی انسان) (شاپ تاو[۱۰]، راوسن، مک کان و ابرت، ۱۹۹۴؛ شاپ تاو، راوسن و لینگ[۱۱]،۱۹۹۷) به اثبات رسیده و این اثربخشی درمان حمایت تجربی برای استفاده از این مدل را فراهم ‌کرده‌است.

 

تعدادی از طرح هایی که با حمایت مالی مؤسسه‌ ملی سوء مصرف مواد آمریکا اجرا شده، بیانگرآن است که شرکت کنندگان درمان شده با مدل ماتریسی، کاهش های آماری معناداری را در مصرف دارو و الکل، بهبودهایی را در شاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز داشتند (راوسن، ۱۹۹۵؛ شاپ تاو، راوسون، مک کان و ابرت، ۱۹۹۴؛ شاپ تاو، راوسون و لینگ، ۱۹۹۷).

 

این موارد بررسی جنبه ها و راهکارهای ‌بیشتر در خصوص رفتارهای پرخطرجنسی را می طلبد. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش ماتریکس ‌بر کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد ‌شهر کرمانشاه پرداخته شده است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اعتیاد درحال حاضر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گریبان گیر انسان شده و عوارض ناشی از آن، آسیب های بسیار جدی اجتماعی، روانی، فردی، فرهنگی و اخلاقی ایجاد می‌کند. ضمن آنکه باید بدانیم اهمیت پدیده شوم اعتیاد، نیازی به سخنرانی و قلم فرسایی افراطی ندارد( وزارت بهداشت،۱۳۸۱).

 

از سویی دیگر امروزه شیوع بیماری های پرخطر جنسی تبدیل به یکی از مهمترین دل نگرانی های بشری شده و در جهان رشد تصاعدی دارد. آمارها بیانگر این هستندکه هر روز۱۶ تا۲۰ هزار نفر در جهان به ایدز مبتلا می‌شوند و در ایران نیز مطابق آمار موجود، تا سال ۱۳۸۱، تعداد ۴۴۲۴ نفر مبتلا به ایدز بوده اند و از این تعداد، ۳۶۵ نفر به علت رفتار جنسی پرخطر آلوده شده اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹).

 

ضمن انکه استان کرمانشاه به علت تجربه مستقیم ۸ سال جنگ و نیز مشکلات و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی بعد از جنگ(که همچنان ادامه هم دارد)، در حال حاضر یکی از آسیب پذیرترین استان‌های ایران است. اعتیاد و رفتارهای پرخطرجنسی، بخش کوچکی از این مشکلات هستند. این نکته ضرورت انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای علمی برای شهروندان این استان را بیش از پیش نشان می دهدکه اگر در این زمینه تلاش نشود، این تجارب تلخ، تلخ تر خواهند شد. به زبان روانشناسی، یعنی شدت و فراوانی آسیب های روانی اجتماعی دربین مردم این استان، خارج از حد تعاملات خواهد شد.

به طور خلاصه، نگاه اجمالی به سه واژه«اعتیاد و فرد معتاد»، «رفتارپرخطرجنسی» و محیط آسیب پذیر(همچون شهر کرمانشاه) این ادعا را به خوبی اثبات می کندکه این پژوهش و پژوهش هایی شبیه به آن، تئوری پردازی محض نیست بلکه سرمایه گذاری مستقیم برای سلامت و بهداشت روانی مردم یک جامعه است.

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش ماتریکس ‌بر کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ است.

 

اهداف فرعی

 

۱٫ تعیین اثربخشی روش ماتریکس ‌بر کاهش شرکای جنسی معتادان ‌شهر کرمانشاه

 

۲٫ تعیین تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان شهر کرمانشاه

 

سؤالات تحقیق

 

۱٫آیا روش ماتریکس ‌بر کاهش رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان ‌شهر کرمانشاه تاثیردارد ؟

 

۲٫ آیا روش ماتریکس ‌بر کاهش شرکای جنسی در معتادان شهر کرمانشاه تاثیردارد؟

 

۳٫ آیا وضعیت تأهل در انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان ‌شهر کرمانشاه تاثیردارد؟

 

تعریف واژگان

 

تعاریف مفهومی

 

روش ماتریکس: نوعی روش درمان غیردارویی در افراد معتاد است که جز در موارد نادر، نیاز به بستری بیماران نیست. این روش با حضور درمانگر و بیمارانجام می شود و بر مداخلاتی مثل آشنایی بیمار و خانواده اش با اعتیاد و مواد محرک و چگونگی درمان، شناخت موقعیت های مشکل آفرین هر بیمار، مهارت‌های پیشگیری از وسوسه و ولع مصرف، مهارت‌های زندگی سالم و بدون مواد، افزایش بینش فرد نسبت به رفتارهایش و اصلاح آن ها افزایش ماندگاری بیمار در درمان وکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مرتبط باانتقال ایدزداشتندتاکید می شود(راوسن[۱۲]، ۱۹۹۵).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ب.ظ ]