موانع بکارگیری فناوری اطلاعات:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”
موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها

حدود تکنولوژی یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسئله را نبایدفراموش کرد که هدف در رشد تکنولوژی ، ارتقاء سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور ، موجه واقعی برای تکنولوژی نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه تکنولوژی اطلاعات مانع پذیرش این تکنولوژی در سازمانهاست.(آقایی ، 1383 ، 14)

با این حال موانع اصلی در گسترش فناوری اطلاعات در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱) مدیران عالی: اکثر مدیران عالی به اندازه کافی نقش فناوری اطلاعات را درک نمی کنند. این افراد رویکرد یکپارچه‌سازی را آغاز نمی کنند و در مقابل یکپارچه سازی پیشنهاد شده به دلیل ترس از عدم توانایی بعدی در درک فرایند یا کنترل آن مقاومت می کنند. در صورتی که اگر کوره سوادی راجع به فناوری اطلاعات

40y.ir

داشته باشند، ممکن است ذهنیت جدیدی داشته باشند. اما به هیچ وجه دورنمای آن ها از سازمان و یا شرکت منطبق بر عصر اطلاعات نیست.

2) کارکنان بخش فناوری اطلاعات: این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین فناوری اطلاعات آمادگی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.

3) سایر کارکنان عملیاتی : وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می‌توان آن ها را به دو گروه تقسیم کرد:

-گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف فناوری اطلاعات و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.

کسانی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز مبرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای فناوری اطلاعات، می‌خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش‌های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و بنابراین هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می کنند.

4) کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه : بکارگیری فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکتها و سازمانهاست. نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه فناوری اطلاعات ازجمله مسائل باز دارنده در جهت اشاعه فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمانهاست.


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398نظر دهید »

موانع بکارگیری فناوری اطلاعات:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”
موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها

حدود تکنولوژی یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسئله را نبایدفراموش کرد که هدف در رشد تکنولوژی ، ارتقاء سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور ، موجه واقعی برای تکنولوژی نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه تکنولوژی اطلاعات مانع پذیرش این تکنولوژی در سازمانهاست.(آقایی ، 1383 ، 14)

با این حال موانع اصلی در گسترش فناوری اطلاعات در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱) مدیران عالی: اکثر مدیران عالی به اندازه کافی نقش فناوری اطلاعات را درک نمی کنند. این افراد رویکرد یکپارچه‌سازی را آغاز نمی کنند و در مقابل یکپارچه سازی پیشنهاد شده به دلیل ترس از عدم توانایی بعدی در درک فرایند یا کنترل آن مقاومت می کنند. در صورتی که اگر کوره سوادی راجع به فناوری اطلاعات

پایان نامه وام خوداشتغالی/:زمین شناسی شهرستان لنگرود

داشته باشند، ممکن است ذهنیت جدیدی داشته باشند. اما به هیچ وجه دورنمای آن ها از سازمان و یا شرکت منطبق بر عصر اطلاعات نیست.

2) کارکنان بخش فناوری اطلاعات: این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین فناوری اطلاعات آمادگی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.

3) سایر کارکنان عملیاتی : وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می‌توان آن ها را به دو گروه تقسیم کرد:

-گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف فناوری اطلاعات و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.

کسانی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز مبرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای فناوری اطلاعات، می‌خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش‌های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و بنابراین هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می کنند.

4) کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه : بکارگیری فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکتها و سازمانهاست. نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه فناوری اطلاعات ازجمله مسائل باز دارنده در جهت اشاعه فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمانهاست.


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398نظر دهید »

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/ماهیت حسابداری تعهدی
هیأت استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می کند:

“حسابداری تعهدی ازاقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می کند وهدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.” FASB)  ،1985)

“حسابداری تعهدی تلاش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات،  وقایع و شرایط رخ داده اند، نه دردوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده است.” FASB) ، 1985)

براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر[1] نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری

پایان نامه وام خوداشتغالی/:زمین شناسی شهرستان لنگرود

تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با استفاده از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریان های نقدی ارائه می کنند.

بنابر دلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرارمی گیرد.

بین سود خالص تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیر اختلاف وجوددارد:

1-عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،

2- عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن ونیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.

3- سومین عامل عبارتست از سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریانهای نقدی تاثیری نمی گذارد.


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398نظر دهید »

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

تحقیق و بررسی در اطراف اثر مطبوعات که اهمیت آن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست از دیر زمان نظر جرم شناسان روانشناسان و نویسندگان را به خود جلب کرده و باعث شده تا هر کس برحسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز کند و از آن به صورتی بحث نماید. لذا با عنایت به دغدغه خاطر قدیمی نویسنده مبنی بر تبعات انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات موضوع فوق انتخاب شد و هدف اصلی این تحقیق آگاهی از آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات می باشد که در جامعه آماری افراد بالای 15 سال مناطق 22 گانه تهران بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته و حجم نمونه 384 نفر بر اساس جدول اچ.اس.بولا محاسبه شده است و روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای تصادفی است و روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

در این راستا پنج فرضیه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس اطلاعات بدست آمده چهار فرضیه اثبات و یکی از فرضیه ها رد گردید که نتیجه نهایی به شرح ذیل می باشد:

بین ویژگی های فردی مخاطبان، میزان مطالعه اخبار جنایی،نوع روزنامه مورد مطالعه، با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین نوع هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:

رسانه – مطبوعات – پوشش رسانه جرم – مخاطب – ویژگیهای فردی – کارکرد.

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه……………………………………………………………………………………………………             12

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………              14

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………..             16

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………          17

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….                 18

فرضیه هاب تحقیق …………………………………………………………………………………               18

تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها ………………………………………………………….                 18

*فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………                 20

بخش اول: اخبار جنایی………………………………………………………………………….                  21

مفهوم جرم و جنایت……………………………………………………………………………                   21

کارکردهای رسانه های جمعی …………………………………………………………..                      21

مفهوم و ماهیت خبر …………………………………………………………………………..                    23         

اخبار و تاثیر گذاری آن…………………………………………………………………….                       24

معیارهای گزینش اخبار جنایی……………………………………………………….                         27 

بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها

گونه شناسی نظریه های تاثیر رسانه ای………………………………………..                              31

نظریه گلوله……………………………………………………………………………….                           32

الگوی اثرهای محدود………………………………………………………………….                           33

نظریه کاشت ………………………………………………………………………………                         34

مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای …………………………………………………….                        36

مارپیچ سکوت ………………………………………………………………………………..                     38

نظریه برجسته سازی ……………………………………………………………………..                         39

نظریه شکاف آگاهی …………………………………………………………………..                            40

نظریه های ترکیبی ……………………………………………………………………                              40

رویکرد های نظری به جرم و رسانه …………………………………………..                                44

بخش سوم:انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

 

نقش مطبوعات ………………………………………………………………………..                                 45

معیار ها و انگیزه های طرفداران انعکاس اخبار جنایی……………………..                            45

واقع گرایی …………………………………………………………………………………                         46

 منع وترس ………………………………………………………………………………….                         46

اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری …………………………..                         50

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث ………………….                       51

 نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی ……………….                           51

معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات ………………                       55

 ادبیات جرم و جنایت “سیاه” ………………………………………………………………                    56

تلقین وتقلید …………………………………………………………………………………………..                 57

 آموزش شیوه ها ……………………………………………………………………………………..                63

تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ………………………………………………………                 65

 قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی …………………………………………………                 67

 عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن ……………………………..                 69

 اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه …………………………………………..                  70

تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان ……………….               71

پایان نامه وام خوداشتغالی/:زمین شناسی شهرستان لنگرود

 جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی …………………………………….                 73

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………….                 74

مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………….                  76

*فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………….                         78

 روش تحقیق …………………………………………………………………………………..                78

 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………              78

 حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….             78

 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………..               79

روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………           79    

 پایایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………….              79          

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………….              80

*فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ……………………………………………………………………………………….                       82

 ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه …………………………………………………………..                83

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….            88

 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………….            112

*فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                 

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..              122   

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….                125

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………                 127

  

فصل اول: 

کلیات
 

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و برای برآوردن نیازهایش با همنوعان خویش ارتباط برقرار می کند. این نیاز موجب تشکیل جامعه می شود و ساختارهای مختلف افتصادی،فرهنگی و سیاسی را ایجاد،گسترش و پیچیدگی روابط انسانها را به دنبال دارد و در این میان نقش رسانه ها جهت آسان نمودن این ارتباط بسیار اهمیت دارد به طوری که وجود رسانه های گروهی و جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است.بسیاری از دانش پژوهان،متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون«عصر تکنیک»،«عصر ارتباطات»،«دهکده جهانی»،«رهبری از راه دور» نامیده اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره و فضاپیما صادق است بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند. زیرا تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان  رویارو و براساس ارتباط چهره به چهره بود در صورتی که در عصر حاضر ارتباط یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد به طوری که بین شنوده و گوینده یا بهتر گوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنین قدرتی هستند که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است.

لازرسفلد[1] و مرتن2  در تشریح این عقاید متفکران می نویسند”وسایل ارتباط جمعی ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر،شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است.(هدایت ا…،1372،203)

امروزه در میان رسانه ها اثرات منفی مطبوعات به شدت رسانه های دیگر چون تلویزیون،ویدئو وماهواره نیست.اما نباید از اثرات مخرب آن غافل شد.داستانهای مربوط به خونریزی،آدم کشی،انتقام،شرارت،شقاوت از عهد باستان تاکنون در بسیاری از جوامع بشری رایج بوده و گاهی به صورت حماسه های ملی و مردمی سینه به سینه گشته به دست نسل معاصر رسیده است.از داستانهای خشم ژوپیتر گرفته تا داستانهای قوم یهود ورستم دستان به صورتهای گوناگونی،پرخاشگری،مبارزه جویی،دفاع از حرم و حریم منعکس شده است ولی هرگز در تاریخ از برکت صنعت چاپ و تصویر داستانهای خونریزی و شقاوت تا به این حد همه جا گیر نبوده است.(شیخاوندی،402،1384)

در عصر حاضر همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ، در مطبوعات اغلب کشورها از آن جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرزها گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند. تنظیم کنندگان صفحات روزنامه هاو مجلات عامیانه می کوشند تا حادترین و خشن ترین جنایتها را با طول و تفسیر منتشر سازند وبه همین خاطر اثرات منفی انعکاس اینگونه اخبار از دیر باز دغدغه خاطر بسیاری از دانشمندان را موجب شده و هر کس بر حسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز داشته و از آن به صورتی بحث نموده است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی جنبه های مثبت و منفی انعکاس این اخبار از دیدگاههای مختلف پرداخته و با روش پیمایشی در پی آن می باشد که اثر مطبوعات را با توجه به جنبه ذکر شده بر رفتارهای بزهکارانه و نابهنجار مورد بررسی قرار دهد.

  

بیان مسئله

بررسی ها نشان می دهد که صفحات حوادث، یکی از پرخواننده ترین صفحات روزنامه هاست.موفقیت بسیاری از روزنامه های سراسری،هفته نامه ها و مجلات،به دلیل توجه خاص به انعکاس اخبار حوادث و پاسخگویی به این نیاز مخاطبان بوده است.مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار جنایی حداقل 4 درصد و حداکثر 28 درصد و به طور متوسط7 درصد از مطالب روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد رسانه های دیداری و شنیداری درصد متفاوتی بین 10 تا 13 را براساس دروه های زمانی و محیط های جغرافیایی مختلف به خود اختصاص داده است(فرجیها،1385،58)

هنگامی که مجرم یا جنایتکار مرتکب جنایتی می شود که منطبق با روشهای ارائه شده رسانه های جمعی است، به طور طبیعی این سوال در مغز زنده می شود که آیا رسانه ها مشوق این امر بودند؟ در رسانه و به خصوص در بین مخاطبان صفحه حوادث مطبوعات چرا مطالعه و پیگیری اخبار جنایی از جاذبه زیادی برخوردار است؟ کدام گروه از خوانندگان مطبوعات،علاقه و گرایش،بیشتری به مطالعه دارند؟خوانندگان اخبار حوادث چه نوع موضوعاتی را بیشتر مطالعه می کنند؟در مطالعه اخبار جنایی بیشتر به چه جنبه های از جرم(انگیزه ها،چگونگی انجام،نتایج عواقب)توجه دارند؟


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398نظر دهید »

1-4-1-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………8
1-6-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1-1-آموزش نوروفیدبک…………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-1-2-تمرین رایانه ای حافظه فعال………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-1- اختلال نقص توجه/ بیش فعالی…………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-2-حافظه فعال……………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-2-3-امواج مغزی…………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش
2-مروری بر پیشینه های نظری و پژوهشی…………………………………………………………………………………………12
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-اختلال نقص توجه/ بیش فعالی………………………………………………………………………………………………..12
2-3-انواع و طبقه بندی اختلال ADHD……………………………………………………………………………………………13
2-3-1-نوع غلبه با نارسایی توجه……………………………………………………………………………………………………14
2-3-2-نوع غلبه با فزون کنشی- تکانشگری…………………………………………………………………………………….15
2-3-3-نوع ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-4-علت شناسی اختلال نقص توجه و بیش فعالی……………………………………………………………………………15
2-4-1-عوامل زیست شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی………………………………………………………….16
2-4-1-1- عوامل ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………16
2-4-1-2-ساختار و فعالیت مغز……………………………………………………………………………………………………..17
2-4-1-3-شواهد مبتنی بر ساختار مغزی-عصبی نوروفیدبک………………………………………………………………18
2-4-1-4-الکتروآنسفالوگرافی کمی و امواج مغزی……………………………………………………………………………19
2-4-1-5-عوامل عصبی شیمیایی مغز………………………………………………………………………………………………21
2-4-1-6-آسیب دیدگی ها و بیماری های جسمانی دوران کودکی……………………………………………………..21
2-4-2-دیدگاه های شناختی مربوط به اختلال نقص توجه و بیش فعالی………………………………………………21
2-4-2-1-تئوری بارکلی در مورد عملکرد های اجرایی……………………………………………………………………..23
2-4-3-عوامل روانی-اجتماعی اختلال نقص توجه و بیش فعالی…………………………………………………………25
2-5- اختلالات همبود و ویژگی های همراه با اختلال فزون کنشی و نارسایی توجه……………………………….26
2-6-روش های درمانی…………………………………………………………………………………………………………………..27
2-6-1- دارو درمانی………………………………………………………………………………………………………………………27
2-6-2-درمانهای روانشناختی (روانی، اجتماعی)……………………………………………………………………………….28
2-6-2-1-رفتار درمانگری……………………………………………………………………………………………………………..29
2-6-2-2-شناخت رفتار درمانی………………………………………………………………………………………………………31
2-6-2-3-آموزش مهارت های اجتماعی………………………………………………………………………………………….32
2-6-2-4-درمان های مبتنی بر آموزش کنش اجرایی…………………………………………………………………………33
2-6-3-درمان نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………………………….36
2-6-3-1-مکانیسم عمل در نوروفیدبک…………………………………………………………………………………………..39
2-6-3-2-تاریخچه استفاده از نوروفیدبک………………………………………………………………………………………..40
2-6-3-3-انواع فیدبک در نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………..41
2-6-3-4-تعداد جلسات نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………….42
2-7-ادبیات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………43
2-7-1-پژوهش های خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..43
2-7-1-1-تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی………………….43
2-7-1-2-تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک با نمارین رایانه ای در کاهش نشانه های ADHD………..43
2-7-1-3-تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک و تمارین رایانه ای و اثربخشی آن در حافظه فعال و امواج بتا…..44
2-7-2-پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………45
2-7-2-1- تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی…………………45
2-7-2-2-تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در افزایش موج بتا و نیز بهبود حافظه فعال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-8-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل سوم: فرایند روش شناختی پژوهش
3-1-مروری کلی بر مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………49
3-2-نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………49
3-3-آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-3-1-جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-3-2-نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..50
3-4-ابزارهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………51
3-4-1-مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی……………………………………………………………………….51
3-4-2-آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری………………………………………………………………………………..52
3-4-2-1-اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………….52
3-4-2-2-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-2-3-شیوه نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-3-آزمون علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی……………………………………………………………………………..54
3-4-3-1-اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………….54
3-4-3-2-شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………..55
3-4-3-3-شیوه نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………..55
3-4-4-مصاحبه نیمه ساختار یافته برای اختلال محور یک در DSM-IV……………………………………………..55
3-4-4-1-اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………………………….55
3-4-5-پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………………56
3-4-6-پرسشنامه اضطراب بک…………………………………………………………………………………………………………56
3-4-7-نوروفیدبک………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-4-7-1-شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4-8-نرم افزار تمرین رایانه ای………………………………………………………………………………………………………58
3-5-شیوه انجام مداخله……………………………………………………………………………………………………………………58
3-6-شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………58
3-7-شیوه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: نتایج پژوهش
4-مرور کلی بر فصل………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-1-نتایج مربوط به داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………….61
4-1-1-یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………..61
4-1-2-یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش………………………………………………………………………65
4-1-3-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 1 و کنترل…………………………………………………………69
4-1-4-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 2 و کنترل……………………………………………………….72
4-1-5-مقایسه متغیرهای پیش آزمون در گروه آزمایش 1 و آزمایش 2…………………………………………………74
4-2-نتایج مربوط به داده های استنباطی…………………………………………………………………………………………….75
4-2-1-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………75
4-2-1-1-بررسی فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..75
4-2-1-2- بررسی فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….77
4-2-1-3- بررسی فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………….81
4-2-1-4 بررسی فرضیه چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………83
4-3-نتایج

پایان نامه وام خوداشتغالی/:زمین شناسی شهرستان لنگرود

تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………………………84
4-3-1- مقایسه متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش1 و کنترل بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..85
4-3-2 مقایسه متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش2 و کنترل بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل……………………………………………………………………………………………………………………86
4-3-3 مقایسه متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش1 و آزمایش2، بر اساس تفاضل نمرات پیش- پس آزمون بر اساس آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………..87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مروری کلی بر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………90
5-2-خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………91
5-3-بحث و تبیین نتایج………………………………………………………………………………………………………………….92
5-4-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..98
5-5-پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..99
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..101
فهرست جداول
جدول2-1- معرفی امواج مغزی همراه با باندهای فرکانسی و کارکردها…………………………………………………20
جدول2-2- کنشهای اجرایی، فرایندهای همراه در هریک، فرایندهای اجتماعی و روانشناختی مربوط و منطقه مغزی احتمالی درگیر بر اساس نظریه بارکلی……………………………………………………………………………………….24
جدول4-1- جدول شاخص های توصیفی سن آزمودنی ها در هر گروه…………………………………………………63
جدول4 -2- شاخص های توصیفی جنس آزمودنی ها در هر گروه……………………………………………………….64
جدول4-3- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی………..64
جدول4-4- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 2 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی………..65
جدول4-5- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و آزمایش2 بر اساس آزمون یومان ویتنی…..66
جدول4-6- جدول مقایسه جنس آزمودنی ها در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل با استفاده از آزمون خی دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
جدول4-7- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایش 1 در دو مرحله پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………………………………….67
4-8 شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایش 1 در دو مرحله پیش و پس آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول4-9- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه آزمایشی 2 در دو مرحله پیش و پس آزمون…………………………………………………………………………………………………………………69
جدول4-10- شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ، در آزمودنی‌های گروه کنترل در دو مرحله پیش و پس آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول4-11- جدول مقایسه سن آزمودنی های گروه آزمایش 1 و کنترل بر اساس آزمون یومان ویتنی……..71
جدول4-12-جدول مقایسه جنس آزمودنی ها در 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل با استفاده از آزمون خی دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول4-13- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی……72
جدول 4-14- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی…..73
جدول 4-15-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش2 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی……74
جدول 4-16-مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش2 و کنترل با استفاده از آزمون یومن ویتنی…..75
جدول 4-17- مقایسه متغیر های پیش آزمون درگروه آزمایش1 و آزمایش2 با استفاده از آزمون یومن ویتنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
جدول4-18- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی 1 و 2 با استفاده از آزمون تی وابسته…………………………………………………………………………………………………………….78
جدول 4-19- نتایج مربوط به تغییر موج بتا از پیش آزمون به پس آزمون در آزمودنی های گروه آزمایشی 1 و 2 با استفاده از آزمون ویلکاکسون……………………………………………………………………………………………………….78
جدول4-20- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در 3 گروه در آزمون بارکلی، با توجه به آزمون کروسکال والیس………………………………………………………………………………..79
جدول4-21- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در 3گروه ،در آزمون IVA، با توجه به آزمون کروسکال والیس………………………………………………………………………………….80
جدول4-22- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون بارکلی ، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………81
جدول4-23- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون IVA، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………….82
جدول 4-24- نتایج مربوط به مداخله درمانی، در بهبود جافظه فعال، در 3 گروه مطالعه در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون کروسکال والیس……………………………………………………………………………………………………..83
جدول 4-25- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی 1 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………..84
جدول4-26- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی 2 در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………………………………….84
جدول4-27- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی1 و گروه آزمایشی2 ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول4-28- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی1 و گروه آزمایشی2 ، در آزمون بارکلی ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول4-29- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 1 و کنترل در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول4-30- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 2 و کنترل در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول4-31- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی 1 و آزمایشی2 در متغیر های پژوهش، با استفاده از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………91
 
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مناطق مغزی 19 گانه بر اساس نظام بین المللی 10-20………………………………………………………20
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بزرگسالی با بسیاری از اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات شخصیت، با (بیدرمن، 2005)، اختلال دو قطبی (بیدرمن،1996)، شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد و نابهنجاری های روانی (مورفی و بارکلی، 1996)،  اختلالات خواب، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک، 1933) همراه است. همانطور که قبلا تصریح گردید، با توجه به ناخشنودی های درمانی در این گستره و اهمیت توجه به این اختلال در جهت کنترل و درمان اختلالات همبود (اسمیت، بارکلی و شاپیرو[1]، 2006؛ براون[2] و همکاران، 2012؛ میلتون، 2010؛ کلینگبرگ و فرنل، 2005؛ راسل[3] و همکاران، 2006؛ انگلهارت و همکاران، 2008) ضرورت این تحقیق را می توان در گستره نظری و عملی بر شمرد:

با توجه به فقدان تحقیقات در گستره تاثیر نوروفیدبک همراه با تمرینات رایانه ای موثر بر تقویت حافظه فعال انجام این تحقیق می تواند منجر به غنای تحقیقات مرتبط در این گستره گردد و اهمیت اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای موثر بر حافظه فعال را به عنوان یک روش درمانی در این حوزه تدقیق نماید.
در گستره عملی، نیاز بالینی کشور به روش های نوین درمانی با اثرات پایدارتر و اثرات جانبی کمتر و اثربخشی موثر در حوزه عملکرد اجرائی و شناختی، ضرورت این تحقیق را نمایان می سازد. با توجه به همبودی این اختلال با اختلالات اضطرابی، اختلالات خلق (بیدرمن، 2005)، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک 1933)، مشکلات اجتماعی، خانوادگی و روابط بین فردی وتخریب های متعدد در زمینه هایی نظیر تحصیلی، شغلی و ازدواج (بارکلی، مورفی و کوتنسنیک، 1996؛ فاراون، 2000)، انجام این تحقیق می تواند باعث ارتقا دانش عملی در این گستره شود و این روش را به عنوان یک روش موثر در کاهش نشانه های اختلال ADHD در جامعه ایرانی معرفی نماید.
1-4 هدف اصلی
تعیین و مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای تقویت حافظه فعال، در کاهش  علائم اختلال نقص توجه و تمرکز  در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با گروه کنترل


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 820 821 822 ...823 ... 825 ...827 ...828 829 830 ... 1637

جستجو