فهرست
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5

پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2حدود………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1-3درء……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-1-4شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-1-5جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-3گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….29

1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….29

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32

1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82

2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82

2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83

2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده
قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.

بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.

کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

 

 

صفحه
    فهرست مطالب (4)
 
صفحه
    فهرست مطالب (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114
فصل پنجم-سازه طرح
 
76
2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی
115
5-1-عوامل تاثیرگذار
 
77
2-5-6-2-ویژگی معماری
115
5-1-1-آب و هوا
 
77
2-5-6-3-سیستم سازه ای
115
5-1-2-نوع شکل بنا
 
80
2-5-6-4-کاربرد های مناسب
116
5-1-3-سهولت اجرا
 
81
2-5-6-5-محدودیت ها
116
5-1-4-مقاومت در برابر آتش سوزی
 
81
2-5-6-6-الزامات طراحی و اجرا
116
5-1-5-صرفه اقتصادی
 
 
 
116
5-1-6-طول دهانه
 
83
فصل سوم: شناخت بستر طرح
116
5-2-نتیجه گیری
 
84
3-1-تعریف منطقه آزاد
121
منابع و ماخذ
 
84
3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی
122
نقشه ها و عکس
 
85
3-3-روند شروع فعالیت
 
 
 
85
3-4-نحوه شکل گیری منطقه آزاد انزلی
 
 
 
86
3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی
 
 
 
87
3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه
 
 
 
88
3-7-امکانات بندری و کشتیرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
91
فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی مورد نیاز
 
 
 
92
4-1-برنامه ریزی کالبدی
 
 
 
92
4-2-ضوابط طراحی سالن نمایش
 
 
 
99
4-3-فرم مناسب تالار
 
 
 
102
4-4-فضای نمایشگاهی و گالری
 
 
 
102
4-5-آمفی تئاتر روباز
 
 
 
103
4-6-کتابخانه
 
 
 
103
4-7- سالن مطالعه
 
 
 
104
4-8-کارگاه های آموزشی
 
 
 
113
4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول

بیان موضوع

 


1- 1مقدمه
انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به کندوکاو مشغول بوده است. او به تدریج از دل طبیعت، مفاهیم و جلوه های تکنولوژی را بیرون کشید و آنها را در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرن ها به زبان های مختلف بازگو نمود. او روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا را برنگیخت و روزی با یک جرقه ناگهانی در افکار،   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اختراعی را ثبت نمود و به این ترتیب تکنولوژی پا گرفت. بنابراین تکامل نه فقط از مغز انسان بلکه در پیش چشمان او، از طبیعتی که خداوند در اختیارش گذاشته است می تراود.

معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است. (1)

عناصر مورد استفاده فن آوری در میانه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند. در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، به کارگیری صحیح اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشین های به کار گرفته برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.(8)

طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)

اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

سایت مرجع دانلود پایان نامه های فارسی
 
تربیت بدنی
جغرافیا
حقوق
رشته مدیریت
روانشناسی و علوم تربیتی
زیست شناسی
شیمی
صنایع غذایی
علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

خانه
 

برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:

 
جستجو در سایت :

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله: 5

انگیزه انتخاب موضوع تحقیق: 5

هدفهای تحقیق: 6

سوالات تحقیق: 6

فرضیه های تحقیق: 7

روش تحقیق: 7

جامعه آماری و حجم آن: 7

ساختار تحقیق: 9

بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 10

فصل اول ایثارگری، حق و قانون. 13

مبحث اول جنگ، جهاد و دفاع. 13

گفتار اول جنگ و جهاد در قرآن کریم و روایت معصومین (ع) 15

گفتاردوم دوران قبل و بعد ازانقلاب… 16

گفتار سوم دوران دفاع مقدس… 18

گفتار چهارم ترور و تفحص….. 19

مبحث دوم بررسی ماهیت حقوقی ایثارگری.. 20

گفتار اول تعریف  حق.. 21

گفتار دوم  پیدایش حق و چگونگی استقرار آن. 22

گفتار سوم حق ایثارگری.. 23

گفتار چهارم حق مکتسبه. 25

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران. 26

گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران. 27

گفتار دوم امنیت قانونگذاری.. 28

گفتار سوم امنیت قضایی.. 29

گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران. 29

فصل دوم، قوانین و سازمانها 31

مبحث اول بررسی روند تصویب قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به ایثارگران. 31

گفتار اول قوانین ومصوبات برای حمایت از کارمندان دولت… 32

گفتار دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء 33

گفتار سوم قوانین و مصوبات رفاهی برای ایثارگران. 38

گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران. 40

مبحث دوم مراجع اختصاصی اداری رسیدگی به امور ایثار گران. 42

گفتاراول مراجع اختصاصی اداری در نیروهای مسلح.. 43

گفتار دوم مراجع اختصاصی اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران. 43

گفتار سوم سایر مراجع (ماده واحده مستقر درفرمانداریها) 45

گفتار چهارم مراجع تعیین درصد جانبازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران. 48

بخش دوم: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران. 52

فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی.. 54

مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار. 55

گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری.. 56

گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده 16بنیاد شهید و امور ایثار گران. 59

گفتار سوم: رسیدگی در شعب بدوی دیوان. 61

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان. 64

مبحث دوم: رسیدگی در هیات عمومی.. 65

گفتار اول: آیین کار هیاتهای تخصصی.. 67

گفتار دوم: آیین رسیدگی در هیات عمومی.. 67

گفتار سوم: ابطال مصوبات دولتی.. 71

گفتار چهارم: صدور آراء  وحدت رویه و ایجاد رویه. 73

مبحث سوم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون دیوان. 75

گفتار اول: اعمال ماده 57. 76

گفتار دوم: اعمال ماده 79. 77

گفتار سوم: اعمال ماده 98. 79

گفتار چهارم: اعمال مواد 115 و 116. 82

فصل دوم :نحوه اجرای احکام قطعی.. 85

مبحث اول: کارکرداجرای احکام دیوان. 86

گفتار اول: نحوه رسیدگی و فرایند های اجرای احکام. 87

گفتار دوم: ضمانت اجراء احکام شعب دیوان. 88

گفتار سوم: ضمانت اجرای آراء هیات عمومی.. 91

گفتار چهارم: اعلام گزارش استنکاف از آراء دیوان به شعب صادر کننده رای و رسیدگی به تخلف مستنکف از آراء دیوان. 92

مبحث دوم :نقش آراء دیوان درتصمیمات مراجع اداری.. 93

گفتار اول: رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری.. 94

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتاردوم: رسیدگی شکلی.. 96

گفتار سوم: رسیدگی ماهوی.. 98

گفتار چهارم: رسیدگی به تصمیمات کمسیون ماده 16. 100

مبحث سوم: چگونگی تضمین حقوق ایثارگران در آراء دیوان. 103

گفتار اول: نقش آراء شعب بدوی.. 104

گفتار دوم: نقش آراء شعب تجدید نظر. 106

گفتار سوم: نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران. 109

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص….. 113

نتیجه. 117

ضمائم. 125

منابع و مآخذ. 158

 

مقدمه
با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذلة فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاه های مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

1-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 15
1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی………………………………. 16
فصل دوم : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………… 22
بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………… 23
2-1- قسمت اول : فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………….. 23
2-1-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………………… 23
2-1-2- تعاریف و مفاهیم فرهنگ……………………………………………………………………. 24
2-1-3- ویژگی­های فرهنگ…………………………………………………………………………….. 28
2-1-4- کاربردهای فرهنگ……………………………………………………………………………….. 30
2-1-5- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………… 30
2-1-6- ‫وﻳﮋﮔﻲهای فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 33
2-1-7- عناصر و مولفه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 35
2-1-8- چگونگی شکل­گیری فرهنگ…………………………………………………………………. 36
2-1-9- چرخه حیات فرهنگ سازمانی (بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی)………………. 37
2-1-10- نقش­ها و کارکردهای فرهنگ سازمانی…………………………………………………….. 38
2-1-11- نظریه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………….. 40
2-1-11-1- طبقه­بندی دیل و کندی…………………………………………………………………… 40
2-1-11-2- طبقه­بندی کویین و مک­گارس…………………………………………………………. 43
2-1-11-3- طبقه­بندی فرن­هام و گانتر………………………………………………………………….. 45
2-1-11-4- طبقه­بندی پیترز و واترمن………………………………………………………………… 47
2-1-11-5- طبقه­بندی اوچی……………………………………………………………………………… 49
2-1-11-6- طبقه­بندی میلر………………………………………………………………………………. 49
2-1-11-7- طبقه­بندی جفری سانی فیلد……………………………………………………………… 51
2-1-11-8- طبقه­بندی دنیل دنیسون…………………………………………………………………. 52
2-1-11-9- طبقه­بندی هافستد……………………………………………………………………………. 55
2-2- قسمت دوم : ساختار سازمانی…………………………………………………………………….. 60
2-2-1- تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………… 60
2-2-2- ابعاد طرح سازمانی……………………………………………………………………………….. 63
2-2-2-1- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………… 64
2-2-2-2-  ابعاد ساختاری………………………………………………………………………………… 75
2-2-3- انواع ساختارهای سازمانی………………………………………………………………………. 79
2-2-3-1 – ساختارهای سازمانی بر اساس نظر مینتزبرگ…………………………………………. 81
2-2-3-2- ساختارهای عملی مبتنی بر فعالیت­های سازمان………………………………………. 85
2-2-4- تاثیر پذیری ساختار از فرهنگ……………………………………………………………… 90
بخش دوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 92
فصل سوم : روش­شناسی تحقیق………………………………………………………………. 103
3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 104
3-2-  گام­های اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 105
3- 3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 106
3-4- نمونه و نمونه­گیری……………………………………………………………………………….. 106
3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………… 108
3-5- ابزار جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 110
3-5-1- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 111
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………….. 112
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………. 116
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………… 117
4-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………. 119
4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت………………………………………………… 119
4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن……………………………………………………….. 120
4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه خدمت…………………………………………… 122
4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات…………………………………………….. 123
4-1-5- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه ابعاد ساختاری…………………………… 125
4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………………. 128
4-1-7- بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………………. 135
4-2-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. 136
4-2-1-  بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………. 139
4-2-2-  بررسی فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………… 140
4-2-2-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….. 140
4-2-2-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………….. 141
4-2-2-3- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………….. 143
4-2-2-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………. 144
4-2-2-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………. 145
4-2-2-6- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………… 147
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها……………………………………………………… 149
5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 150
5-2- نتیجه­گیری تحقیق…………………………………………………………………………….. 151
5-2-1- نتایج حاصل از یافته­های توصیفی……………………………………………………… 151
5-2-2- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه­ها………………………………………………………….. 155
5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………… 158
5-4- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………. 162
5-5- پیشنهادهایی برای   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید تحقیقات آتی…………………………………………………………… 163
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 164
پیوست و ضمائم………………………………………………………………………………………….. 171
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 177
 

فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
جدول (2-1) طبقه­بندی نظریه­های فرهنگ سازمانی………………………………………………… 40
جدول (2-2) تقسیم­بندی فرهنگ­های سازمانی از نظر کویین و مک­گارس………………… 44
جدول (2-3) طبقه­بندی فرهنگ از نظر پیترز و واترمن……………………………………………. 48
جدول (2-4) ارتباط محیط و ساختار ( ترکیب و تلفیق نظریه­ها)………………………….. 70
جدول (3-1) نسبت نمونه­گیری در تهران…………………………………………………………….. 109
جدول (3-2) نسبت نمونه­گیری در مراکز استان­ها………………………………………………….. 110
جدول (3-3) تفکیک سوال مربوط به هر شاخص………………………………………………… 111
جدول (3-4) نتایج آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………….. 115
جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت………………………………………….. 119
جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 120
جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیرسابقه خدمت………………………………………. 122
جدول (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات……………………………………….. 123
جدول (4-5)  توزیع سوالات پرسشنامه  ابعاد ساختاری………………………………………… 125
جدول (4-6 ) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش اول……………………………….. 128
جدول (4-7) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش دوم……………………………….. 129
جدول (4-8)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم………………………………. 130
جدول (4-9) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………….. 131
جدول (4-10) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 132
جدول (4-11) توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش سوم……………………………… 133
جدول (4-12)  توزیع سوالات متغیر فرهنگ سازمانی بخش چهارم………………………….. 134
جدول (4-13) بررسی وضعیت شاخص­های فرهنگ سازمانی…………………………………. 135
جدول (4-14) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………….. 139
جدول (4-15) آزمون همبستگی پیرسون  بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری……………. 141
جدول (4-16) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی جمع­گرایی/فردگرایی و ابعاد       ساختاری        142
جدول (4-17)  آزمون همبستگی اسپیرمن  بین ویژگی فرهنگی مردگرایی/زن­گرایی و ابعاد      ساختاری         143
جدول (4-18) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان/عدم         اطمینان و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 144
جدول (4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی فاصله قدرت بالا/فاصله قدرت         پایین و ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………. 146
جدول (4-20) آزمون همبستگی پیرسون  بین ویژگی فرهنگی کوتاه­مدت­نگری/بلندمدت­نگری              و ابعاد ساختاری  147
 

فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
نمودار (4-1) بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت……………………………………………. 120
نمودار (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن…………………………………………………. 121
نمودار (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت……………………………………… 123
نمودار (4-4)  بررسی توزیع فراوانی متغیرتحصیلات………………………………………… 124
 

فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….. 12
شکل (2-1) الگوی جامعه­پذیری……………………………………………………………………….. 42
شکل (2-2) انواع فرهنگ سازمانی از نظر دیل و کندی…………………………………………… 43
شکل (2-3) انواع فرهنگ از نظر دنیل دنیسون…………………………………………………….. 55


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 639 640 641 ...642 ... 644 ...646 ...647 648 649 ... 1279

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو