« پایان نامه وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی دربین کودکانپایان نامه سطح پردازش بر روی یادآوری و حافظه کاذب دانشجویان »

[12]– subtypes
[13]-Handerson
[14]-Palard[15]– Mataix- colis
[16]– Rosario- Campose
[17]– Leckman
[18]– Radomsky
[19] -Rasmussen
[20]-subclinical
[21]-Roberts
[22]– Woods
[23]-Woovia
[24]-Chambelse
[25]-Bine
[26]– rigidly
[27]– American Psychiatric Association
[28]– pervasive
[29]– neatness
[30]– efficiency
[31]– Krockmalik & Menzies
[32]– Gibbs & oltmanns[33]– Steketee
[34]– Desilva
[35]– obssesions
[36]– compulsions
[37]– etiology
[38]– Edwards
[39]– Dickerson
[40]– Niler
[41]– Parkinson
[42]– Mcfall
[43]– Wollersheim
[44]– Read[45]– Perfectionism
[46]– Antony
[47]– Gershuny & Sher
[48]– checkers

[49]– Frost

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو