« دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حجاب وحدود آن در مذاهب خمسه وحقوق ایرانپایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه »

2-1 بیان مسئله. 2

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 4

5-1 فرضیه های تحقیق.. 6

6-1  محدودیت های تحقیق.. 7

7-1 تعریف واژگان و اصطلاحات… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

1-2 مقدمه. 10

2-2 بسکتبال.. 10

3- 2 آناتومی مفصل زانو. 10

4-2 حرکات مفصل زانو. 12

5-2 بیومکانیک زانو. 13

6-2 آسیب شناسی مفصل زانو. 14

7-2 آسیب های ورزشی مفصل زانو. 15

8-2 علل دیگر زانو درد. 16

9-2 آسیب شناسی لیگامان ACL.. 16

10-2 پروپرویوسپشن.. 17

11-2 تعامل سیستم پروپریوسپشن و سیستم کنترل حرکتی و حسی حرکتی.. 20

12-2 دیس شارژهای کورولاری 24

13-2 پیامدهای اختلال پروپریوسپشن.. 26

14-2 پیشینه تحقیق.. 28

فصل سوم : روش تحقیق 33

1-3 مقدمه. 34

2-3 روش شناسی تحقیق.. 34

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 34

4-3 متغیر های تحقیق.. 35

5-3 ابزار اندازه گیری.. 36

6-3 روش اجرای طرح.. 37

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 42

فصل چهارم :نتایج و یافته های تحقیق.. 43

1-4 مقدمه.. 44

2-4 تجزیه تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی….. 44

3-4 آمار استنباطی….. 50

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 58

1-5 مقدمه.. 59

2-5 خلاصه تحقیق….. 59

3-5 بحث و بررسی….. 60

4-5 نتیجه گیری….. 68

5-5 پیشنهادات بر خواسته از تحقیق….. 68

6-5 پیشنهادات پژوهشی….. 68

منابع.. 69

ضمائم.. 82

 

 

 

 

 

 

جدول 1-3 برنامه گیرنده های عمقی گروه  اول.. 41

جدول 2-3 برنامه گیرنده های عمقی گروه  دوم. 41

جدول1-4 میانگین و (انحراف استاندارد) ویژگی های فردی آزمودنی های دو گروه تجربی (اول و دوم). 44

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد زوایای تست شده مفصل زانو در دو وضعیت نشسته و ایستاده در دو گروه. 45

جدول 3-4 میانگین و انحراف معیار  خطای مطلق بازسازی زاویه در

دو وضعیت نشسته و ایستاده و برای هر دو گروه. 46

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار خطای مطلق، در دو وضعیت نشسته و ایستاده هر دو گروه. 48

جدول 5-4 میانگین و انحراف استاندارد و عدد P خطای بازسازی گروه اول در سطح معناداری 95%.. 51

جدول 6-4 میانگین و انحراف استاندارد و عدد P خطای بازسازی گروه دوم در سطح معناداری 95%.. 51

جدول 7-4 میانگین و انحراف استاندارد و عدد P خطای بازسازی پیش آزمون   گروه اول و گروه دوم در سطح معناداری 95%.. 52

جدول 8-4 میانگین و انحراف استاندارد و عدد P خطای بازسازی پس آزمون  گروه اول و گروه دوم در سطح معناداری 95%.. 53

جدول 10-4 نتایج به دست آمده از آزمون آماری t  همبسته پیش آزمون و پس آزمون در دو وضعیت نشسته و ایستاده در دو گروه 54

جدول 11-4 نتایج به دست آمده از آزمون آماریt  مستقل پیش آزمون و پس آزمون در دو وضعیت نشسته و ایستاده در دو گروه. 55

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

نمودار 1-4 خطای مطلق سه تکرار دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 30 در وضعیت نشسته. 47

نمودار 2-4 خطای مطلق سه تکرار دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 60 در وضعیت نشسته. 47

نمودار 3-4 خطای مطلق سه تکرار دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 30 در وضعیت ایستاده 47

نمودار 4-4 خطای مطلق سه تکرار دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 60 در وضعیت ایستاده 48

نمودار 5-4 میانگین خطای مطلق دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 30 در وضعیت نشسته. 49

نمودار 6-4 میانگین خطای مطلق دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 60 در وضعیت نشسته. 49

نمودار 7-4 میانگین خطای مطلق دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 30 در وضعیت ایستاده 50

نمودار 8-4 میانگین خطای مطلق دو گروه مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون، زاویه ̊ 30در وضعیت نشسته. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر 1-2): لیگامنت های زانو. 10

تصویر 2-2): احساس های برخاسته از حس قامتی… 19

تصویر 3-2): سیستم حسی حرکتی… 20

تصویر 4-2): نقش گیرنده های عمقی در کنترل حسی حرکتی… 24

تصویر 1-3): وابل بورد. 37

تصویر 2-3): وضعیت قرارگیری آزمودنی (نشسته). 39

ت قرارگیری آزمودنی (ایستاده). 40

تصویر 4-3): تصویر شماتیک آنالیز داده ها با اتوکد.. 41

 

 

فصل اول : طرح تحقیق

 


1-1 مقدمه
فواید بیشمار ورزش همواره برای حفظ سلامت  روحی و جسمی جامعه مورد اهمیت بوده است. در عین حال فعالیت ورزشی عاملی پر خطر در ایجادآسیب های تروماتیک در بین افرادی که  به صورت حرفه ای و غیر حرفه ایی ورزش می کنند، محسوب می شود. به همین علت مطالعات زیادی در رابطه با پیشگیری از آسیب های ورزشی به خصوص در اندام تحتانی و در بین زنان ورزشکار که بیشتر در معرض آسیب هستند(24)، انجام شده و می شود. یکی از فاکتور های پیشگیری مورد توجه پژوهشگران تمرینات گیرنده های عمقی بوده، که تاثیر آن بر کاهش آسیب های اندام تحتانی مستند شده است(28-26، 25). تمرینات گیرنده های عمقی شامل تمرینات تعادلی ایستا و پویا، تمرینات هماهنگ کننده عصب و عضله ، تمرینات قدرتی و کششی می باشد که می تواند با توجه به رشته مورد نظر اختصاصی شود. قسمتی از این تمرینات مانند گرم کردن و دویدن ها در مراحل گرم کردن تیم های ورزشی به طور معمول انجام می شود، ولی از تمرینات تعادلی صرف نظر می شود در حالیکه این تمرینات با تحریک گیرنده های عمقی به بهبود عملکرد آنها و افزایش حس عمقی کمک می کنند. در این تحقیق به طور خاص تاثیر دو برنامه از این تمرینات تعادلی روی حس وضعیت زانو بسکتبالیست های زن مورد مطالعه قرار می گیرد.


 

 

 

2-1 بیان مسئله
میزان آسیب های ورزشی در بین زنان بسکتبالیست بالا است که بیشترین این آسیب ها شامل اسپرین و استرین های زانو و مچ پا می باشد. بیشترآسیب های لیگامانی در اندام تحتانی از نوع بدون برخورد بوده که در مانورهایی مثل برش ها، چرخش ها و کاهش شتاب ها اتفاق می افتد(30). عوامل داخلی(آناتومیکی،هورمونی و عصبی عضلانی) وخارجی (محیطی) در آسیب های لیگامانی بدون برخورد بسیار موثرند(31،34،35). از


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو