« پایان نامه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایرانپایان نامه مطالعه جامعه شناختی چالش های معرفتی – اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران معاصر »

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
 
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل 4-1 انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع 44
شکل 5-1 توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385. 53
شکل 5-2 توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری 1385 56
شکل 5-3 توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385 59شکل 5-4 توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور . 62
شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری 1385. 65
شکل 5-6 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی سال 1385. 94

شکل 5-7 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385. 95
شکل 5-8 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری 1385. 96
شکل 5-9 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در مناطق مختلف کشور 97
شکل 5-10 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی براساس سرشماری1385 74
شکل 5-11 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در
مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 1385. 98
 
عنوان                                                                                                    صفحه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو