« پایان نامه برآورد سطح سرمایه انسانی در استان های ایرانپایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست »


در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلیاژهای آن در محدوده وسیعی از دما
 و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در محدوده دمای مورد بررسی،
مكانیسم غالب خزش در حالت خالص شامل خزش نابجایی ها بوده و وجود مكانیسم نفوذی رد شده
است. در حالت آلیاژ و یا كامپوزیت مكانیسم غالب پیچیده تر شده و با توجه به نوع ماده مورد آزمون
مكانیسم غالب، خزش نابجایی ها و یا از نوع تنش آستانه ای گزارش شده است. اثر اندازه دانه، عناصر
آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مكانیكی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت
آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های خاص و همینطور محدودیت
های این آلیاژها در حالت های مختلف تبیین شده است. فرایند های آسیب خزشی نیز بطور ترجیحی
از نزدیكی سطح نمونه ها آغاز می شوند.

مقدمه
مس یكی از مهمترین مواد مهندسی است كه هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی كاربردهای

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو