« پایان نامه رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات …پایان نامه رشته مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا … »

دانشکده علوم انسانی -گروه مدیریت 
 

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

عنوان :
 

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت 
 

مطالعه موردی : بخش صنعت استان کرمانشاه 
 

 

 
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
جهان همواره در حال تغییر و تحول است، موجی سریع با آهنگـی بـیسـابقه در حـال دگرگـون ساختن کلیه جنبه های زندگی بشر است و روش یها و طبقهبند های قدیمی به سرعت منـسوخ مـی گردد.
امروزه بسیاری از اقتـصاددانان و متخصـصان بـر ایـن عقیـدهانـد کـه ورود فنـاوری اطلاعـات وارتباطات  به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکلگیری انقلابی بـه نـام تجـارت الکترونیـک شده است و عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجهای جز منـزوی شـدن در عرصـه اقتـصادی جهـان نخواهد داشت. چرا که تجارت الکترونیکی با به وجود آوردن منافعی همچون بهبود بهره وری، کـاهش قیمت، صرفه جویی هزینه ها و تغییر اندازه و ساختار بازار و همچنین حذف واسـطه ها و امکان دسترسی تولیدکنندگان به مصرفکنندگان نهایی فضای رقابتی کـسب و کار را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده است. ICT همچنین میتواند در بـسیاری از بخـشهـای مرتبط با صنعت تأثیرگذار باشد؛ اما برای موفقیـت در دنیـای الکترونیکـی، اولـین و مهمتـرین گـام، برنامه ریزی جهـت شناسـایی موانـع بکـارگیری تجـارت الکترونیکـی مـیباشـد. عوامـل متعـددی در بکارگیری تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که از یک بعد به عوامل مالی، فنـی، فرهنگـی، سـازمانی و محیطی قابل دسته بندی میباشند .

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">دانلود پایان نامه درباره حقوق کیفریموضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو