« دانلود پایان نامه ارشد:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hortپایان نامه شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی »

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7
تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8
تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8
تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8
تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8
تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8
تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8
1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9
1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9
1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9
1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10
1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10
1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10
1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11
1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

فصل دوم:
2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14
2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17
2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19
2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19
الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19
ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19
2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20
2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21
الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21
ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21
ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22
د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22
قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23
ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23
ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23
د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23
قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24
و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24
ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24
2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24
2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25
2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25
الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25
ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26
ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26
د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26
2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26
الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26
1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27
2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27
3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27
4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28
5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28
ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28
2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28
2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28
2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29
1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29
2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29
3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29
شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29
الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30
ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31
2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31
2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31
2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32
2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32
2-7-2- قتلسریالی:   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید …………………………………………………………………………………. 32
2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32
2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32
2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33
2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33
2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33
2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33
2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33
2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33
2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33
2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33
3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34
3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34
2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34
2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34
2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34
2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36
2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37
تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37
مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37
1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38
2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38
2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38
2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38
2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39
2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39
2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39
2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39
2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39
2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40
2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40
2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40
2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41
2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41
2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41
2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41
2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42
2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43
2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44
تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45
2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45
1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46
2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46
2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47
1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47
الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47
ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48
ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48
2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48
2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49
2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49
2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49
2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49
2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50
2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50
الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50
ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50
ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51
2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51
2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52
الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52
ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53
ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53
د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53
2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54
2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54
2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54
2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55
2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56
تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57
پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57
استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58
1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58
2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59
3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59
2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60
2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60
نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61
2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62
برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62
1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62
2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63
3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63
نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

فصلسوم:
3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66
3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66
3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66
3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67
3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67
3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67
3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67
3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-5-3- قلمرومکانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68
3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68
3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68
3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68
3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69
3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69
3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70

فصلچهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72
الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72
4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72
4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72
4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73
4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73
4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74
4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74
4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75
4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75
4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76
4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77
4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78
4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79
4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی:…………………………………………… 80
4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه:…………………………………….. 80
4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 81
4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه…………………………………………….. 82
4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه:……………………………….. 83
4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه………………………………. 84
4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85
4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85
فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85
الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85
ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85
آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86
4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87
4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88
4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88
4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89
4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90

فصلپنجم:
5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94
5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95
5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95
5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97
5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97
پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99
فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100


فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72
جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73
جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74
جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74
جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل……… 75
جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم………. 76


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو