« پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگراندانلود پایان نامه ارشد:تحقیق ماهوی و تاریخی »

سازماندهی                                                                                                           5

فصل اول:کلیات                                                                                                6

مبحث اول:مفهوم شرکت                                                                                       2

گفتار اول:مفهوم شرکت                                                                                         7

بند اول:مفهوم لغوی شرکت                                                                                   7

بند دوم:مفهوم اصطلاحی شرکت                                                                             7

الف)مفهوم اصطلاحی شرکت مدنی                                                                     14

ب) مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری                                                                   17

مبحث دوم:انواع شرکت تجاری                                                                             19

گفتاراول:انواع شرکتهای تجاری درلوایح1347و1391                                                    19

گفتاردوم:مفهوم شرکت سهامی                                                                            20

گفتار سوم:انواع شرکت سهامی                                                                              21

بند اول:شرکت سهامی عام                                                                                  21

الف) شرکت سهامی عام در لایحه 1347                                                               21

ب) شرکت سهامی عام در لایحه 1391                                                                21

بنددوم:تحولات تقنینی شرکت سهامی عام                                                                 23

بند سوم:شرکت سهامی خاص                                                                              25

الف) شرکت سهامی خاص در لایحه 1347                                                            25

ب) شرکت سهامی خاص در لایحه 1391                                                             25

بندچهارم:تحولات تقنینی شرکت سهامی خاص                                                           26

مبحث سوم:ارکان تشکیل وانحلال شرکت سهامی                                                       27

گفتار اول:مجامع عمومی                                                                                      27

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28

بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29

بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32

بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی فوق العاده                                                 36

فصل دوم:تشکیل شرکت سهامی                                                                      38

مبحث اول:تشکیل شرکت سهامی عام                                                                      39

گفتاراول:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه1347                                                       39

بند اول:تأسیس شرکت سهامی عام                                                                          39

بند دوم:تسلیم اظهار نامه                                                                                    40

بند سوم:تهیه طرح اعلامیه پذیره نویس                                                                     41

بند چهارم:امضای ورقه تعهد سهم                                                                            42                  

بند پنجم:تشکیل سرمایه                                                                                            43                                                                                               گفتار دوم:عملیات پس از پذیره نویسی                                                                        43

     بند اول:تخصیص سهام                                                                                            43

بند دوم:ایجاد شرکت                                                                                              44

بند سوم:ثبت شرکت                                               برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                                                   44

مبحث دوم:تشکیل وثبت شرکت سهامی عام  درقانون بازارواوراق بهادار                          44

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   44

بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     45

بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       47

بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             48

بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          50

بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            52

بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           53

گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  53

بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      53

بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   55

بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     56

گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 58

بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      58

بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      60

بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          62

مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  64

گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      64

بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     64

بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         64

بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      65

گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          65

مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  67

گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               67

بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            67

بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               69

گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 70        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     70

بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   73

بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       74

گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه1347ولایحه 1391                76         

فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    83

مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347                                  84

گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 84

بنداول:انحلال قهری                                                                                         84

بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        85

بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              86

گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               88

بنداول:تصفیه                                                                                                        88

1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    88

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       89

ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  89

2-1طرق تصفیه                                                                                                90

الف) مدیر تصفیه                                                                                             90

ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      95

3-1 ختم تصفیه                                                                                                   96

بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      97

مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     99                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         100

بند اول:موارد انحلال                                                                                       100

بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           101

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102

بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103

گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105

بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105

بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107

گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108

بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109

بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110

بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112

بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113

بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113

بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو