« دانلود پایان نامه ارشد : كلون و بیان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)پایان نامه جرایم اینترنتی:-رکن روانی جرم هتک حیثیت »

الف) بیان مسئله. 2
ب) اهمیت موضوع. 4
1-3) هدف‌های تحقیق.. 4
1-3-1) هدف‌های اصلی.. 4
1-3-2) هدف‌های فرعی.. 5
1-4) فرضیه‌های تحقیق.. 5
1-4-1) فرضیه اصلی.. 5
1-4-2) فرضیه‌های فرعی.. 5
1-5) روش‌شناسی تحقیق.. 6
1-6) مدل تحقیق.. 7
1-7) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 7
1-7-1) توانمندی.. 7
1-7-2) پاداش برای دانش… 8
1-7-3) پاداش برای مهارت… 8
1-7-4) نیاز به کسب موفقیت… 8
1-7-5) نیاز به کسب قدرت… 9
1-7-6) بهره‌وری.. 9
1-8) ساختار تحقیق.. 9
فصل دوم. 12
2) مرور ادبیات تحقیق.. 12
2-1) مقدمه. 12
2-2) مبانی نظری.. 13
2-2-1) توانمندسازی.. 13
2-2-1-1) مدل توانمندسازی رابینز و کرینو و فرندال. 20
2-2-1-2) مدل توانمندسازی باون و لاولر. 20
2-2-1-3) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 20
2-2-1-4) مدل توانمندسازی گائو. 20
2-2-2) بهره‌وری.. 21
2-2-2-1) مدل میوری اینسورث و نیویل………………………………………………………………….23
2-2-2-2) مدل هرسی گلداسمیت……………………………………………………………………………24
2-3) پیشینه تجربی.. 25
2-3-1) توانمندسازی.. 26
2-3-1-1) مطالعات خارجی.. 26
2-3-1-2) مطالعات داخلی.. 29
2-3-2) بهره‌وری.. 35
2-3-2-1) مطالعات خارجی.. 35
2-3-2-2) مطالعات داخلی.. 37
2-4) شناخت از دیوان محاسبات………………………………………………………………………………………41
2-5) خلاصه و جمع‌بندی.. 42
فصل سوم. 44
3) روش‌شناسی تحقیق.. 44
3-1) مقدمه. 44
3-2) نوع تحقیق.. 44
3-3) مدل تحقیق.. 45
3-4) فرضیه‌های تحقیق.. 46
3-4-1) فرضیه اصلی.. 46
3-4-2) فرضیه‌های فرعی.. 46
3-5) تعریف عملیاتی متغیرها 47
3-5-1) توانمندی.. 47
3-5-2) پاداش برای دانش… 48
3-5-3) پاداش برای مهارت… 48
3-5-4) نیاز به کسب موفقیت… 49
3-5-5) نیاز به کسب قدرت… 49
.     3-5-6) بهره‌وری.. 49
3-6) روش تحقیق.. 51
3-6-1) جامعه و نمونه آماری.. 51
3-6-2) قلمرو تحقیق.. 52
3-6-2) ابزار و روش گردآوری داده‌ها 53
3-6-3) روایی و پایایی پرسشنامه. 53
3-7) روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 54
3-8) خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………55
فصل چهارم. 57
4) تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..57
.4-1) مقدمه. 57
4-2) بخش اول: آمار توصیفی.. 57
4-2-1) متغیر جنسیت… 58
4-2-2) متغیر سن.. 59
4-2-3) متغیر سطح تحصیلات… 60
4-2-4) متغیر پست سازمانی.. 61
4-2-5) متغیر سنوات خدمت… 62
4-2-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 63
4-3) یافته‌های استنباطی.. 63
4-3-1) آزمون نرمال بودن داده‌ها 63
4-3-2) آزمون فرضیه‌های پژوهش… 64
4-3-2-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 64
4-3-2-2) آزمون فرضیه فرعی دوم.. 65
4-3-2-3) آزمون فرضیه فرعی سوّم. 66
4-3-2-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 66
4-3-2-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 67
4-3-2-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 68
4-3-2-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………69
4-3-2-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 69
.     4-3-2-9) آزمون فرضیه اصلی.. 71
4-3-3) آزمون های تحلیلی…………………………………………………………………………………………..71
4-3-3-1) آزمون دوربین – واتسون. 71
4-3-3-2) آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیّرها 72
4-3-3-3) آزمون رگرسیون خطی.. 72
4-4) جمع‌بندی و نتیجه فصل…………………………………………………………………………………………..74
فصل پنجم. 76
5) نتیجه‌گیری و پیشنهادها 76
5-1) مقدمه. 76
5-2) مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.. 76
5-3) یافته‌های پژوهش… 77
5 -3-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 77
5-3-2) آزمون فرضیه فرعی دوم. 77
5-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوّم. 78
5-3-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 78
5-3-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 79
5-3-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 79
5-3-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم. 79
5-3-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 79
5-4) پیشنهادهای پژوهش… 81
5-4-1) پیشنهادهای کاربردی.. 81
5-4-2) پیشنهادهای آتی.. 82
5-5) محدودیت‌های پژوهشی.. 83
منابع و مأخذ. 85
پیوست و ضمایم. 90
1) آلفای کرون باخ.. 91
2) آزمون فرضیه‌ها 93
3) پرسشنامه. 104
 
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 3-1) مدل مفهومی پژوهش… 46
نمودار 4-1) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر جنسیت… 58
نمودار 4-2) نمودار میله ای توزیع فراوانی متغیر

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سن……………………………………………………………..59
نمودار 4-3) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر تحصیلات… 60
نمودار 4-4) نمودار دایرهای توزیع فراوانی متغیر پست سازمانی.. 61
نمودار 4-5) نمودار توزیع فراوانی متغیر سنوات خدمت… 62
شکل 4-1) نمودار تحلیل مسیر (منبع: نتایج پژوهش) 70
 
فهرست جداول
جدول 2-1) خلاصه جدول پیشینه تجربی خارجی توانمندی.. 31
جدول 2-2) خلاصه پیشینه تجربی داخلی توانمندی.. 33
جدول 2-3) خلاصه جدول پیشینه تجربی خارجی بهره‌وری.. 38
جدول 2-4) خلاصه پیشینه تجربی داخلی بهره‌وری.. 39
جدول 3-1) متغیرها وگویه های تحقیق.. 51
جدول 3-2) اطلاعات تفصیلی جامعه آماری.. 52
جدول 3-3) ضریب پایایی برای کل پرسشنامه در نوبت دوم. 54
جدول 4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت… 58
جدول 4-2) توزیع فراوانی متغیر سن.. 59
جدول 4-3) توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات… 60
جدول 4-4) توزیع فراوانی متغیر پست سازمانی.. 61
جدول 4-5) توزیع فراوانی متغیر سنوات خدمت… 62
جدول 4-6) آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 63
جدول 4-7) آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…….………..64
جدول 4-8) آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای دانش و بهره‌وری حسابرسان. 65
جدول 4-9) آزمون همبستگی پیرسون بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری حسابرسان. 65
جدول 4-10) آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب موفقیت و بهره‌وری حسابرسان. 66
جدول 4-11) آزمون همبستگی پیرسون بین نیاز به کسب قدرت و بهره‌وری حسابرسان 67
جدول 4-12) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری با تأثیر موفقیت 68
جدول4-13) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری با تأثیر موفقیت68
جدول 4-14) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای دانش و بهره‌وری با تأثیر قدرت….69
جدول 4-15) آزمون همبستگی جزئی بین میزان رابطه بین پاداش برای مهارت و بهره‌وری با تأثیر قدرت.70
جدول 4-16) آزمون دوربین واتسون جهت تعیین عدم خود همبستگی بین خطاها 71
جدول 4-17) آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیّرها 72
جدول 4-18) آزمون رگرسیون با ورود تمام متغیّرهای معنی‌دار. 72
جدول 4-19) خلاصه فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش…………………………………………………………………73
 
پیشگفتار
مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها و عامل تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می‌کنند. صاحب‌نظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیرممکن است توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آن‌ها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.
سازمان‌های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی‌های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال‌ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمان‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسان‌هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند؛ بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و هم سویی با سازمان خواهد شد بنابراین لازمه دستیابی به هدف‌های سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش است.
در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی‌های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور واقع شده است به‌طوری که در اهداف و برنامه‌های راهبردی دیوان به این امر تاکید فراوانی شده و بدین منظور برنامه‌های متنوعی را جهت دسترسی به اهداف مورد نظر خود به تصویب کارگروه‌های مختلف رسانده‌اند و اقدامات عملیاتی آن در دهه اخیر آغاز گردیده است. همان‌گونه که سازمان‌ها به مقابله با چالش‌های سازمانی بر می‌خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده‌اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیر کردن آن‌ها در کار احساس می‌شود.
توانمندسازی فن نوین و موثر در جهت ارتقای بهره‌وری سازمان به‌وسیله بهره‌گیری از توان کارکنان است. کارکنان به‌واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این فن ظرفیت‌های بالقوه ای که برای بهره‌برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود، در اختیار می‌گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می‌کند. امروزه مزیتی که سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه فقط در به‌کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتمادبه‌نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مرحله‌های گوناگون، سازمان‌ها باید خود را با موقعیت‌های مختلف سازگار کنند و روش‌های جدیدی را فراگیرند.
 

 کلیات تحقیق
 
 
فصل اول
 

فصل اول
1) کلیات تحقیق


موضوعات: بدون موضوع
   سه شنبه 23 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو