« پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده هادانلود پایان نامه ارشد : دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم »

1-2. بیان مسأله. 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. اهداف پژوهشی.. 11
1-5. فرضیه های تحقیق.. 11
1-6. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 12
فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1. مقدمه. ….14
2-2. تعریف اخلاق.. 14
2-3. تعریف تعهد. 36
فصل سوم روش اجری تحقیق……………………………………………………………………………… 69
3-1. مقدمه. 70
3-2. روش شناسی تحقیق.. 70
3-3. جامعه و نمونه. 70
3-4. ابزار گردآوری داده ها 71
3-5. روش اجرا 74
3-6. روش تجزیه وتحلیل.. 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق……………………………………….. 78
یافتههای پژوهش…. Error! Bookmark not defined.
4-1. مقدمه. 78
2-4. یافته های توصیفی.. 79
2-4. یافته های استنباطی.. 85
فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.
5-2. بحث و نتیجه‎گیری.. 99
5-3. محدویتها 105
5-4. پیشنهادات… ……………………….106
منابع.. …………………..109
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………119
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..122
پیوست… Error! Bookmark not defined.
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………131

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه اخلاق کاری.. 72
جدول 3-2. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه شاخص توصیف شغل.. 73
جدول 3-3. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.. 74
جدول4-1. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب جنسیت… 79
جدول 4-2. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تحصیلات 79
جدول 4-3. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تاهل.. 80
جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب سابقه خدمت 81
جدول 4-5. مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنان. 83
جدول 4-6. مشخصات رگرسیونی پیش بینی استرس کلی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 85
جدول 4-7. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد سازمانی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 86
جدول 4-8. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد عاطفی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 87
جدول 4-9. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد مستمر براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88
جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شغل شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 89
جدول 4-12. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه مسئول مستقیم براساس مؤلفه های اخلاق کار 90
جدول 4-13. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه همکار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 90
جدول 4-14. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه ارتقاء شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91
جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 92
جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی 93
جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی 94
جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی 95

فهرست شکل ها
فهرست صفحه
شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26
شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50
شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64
شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش… 75

فهرست نمودارها
صفحه عنوان

نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت… 79
نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات… 80
نمودار 4-3. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 81
4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت… 82

چکیده
متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس بود. تعداد 111 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه­های اخلاق کاری پتی (1990)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) و پرسشنامه استرس شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان برای تجریه و تحلیل داده­های پژوهش استفاده شد.
نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و استرس شغلی 32/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین چهار مؤلفه اخلاق کار، مولفه­های علاقه به کار (23/0=β)، و پشتکار در کار (39/0=β)، پیش بینی کننده معنی­داری برای استرس شغلی کلی محسوب می­شوند. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد سازمانی 53/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های پشتکار در کار(24/0=β)، روابط انسانی(21/0=β)، و مشارکت در کار(19/0=β)، پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد سازمانی محسوب می­شوند. ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد عاطفی 52/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، مؤلفه­های روابط انسانی(30/0=β)، و مشارکت در کار(25/0=β)، پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد عاطفی محسوب می­شوند.
ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و تعهد مستمر 31/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، هیچ­کدام از مؤلفه­ها به تفکیک بر اساس ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده معنی­داری برای تعهد مستمر محسوب نمی­شوند. هم­چنین ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه مسئول مستقیم (از ابعاد استرس شغلی) 31/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، هیچ­کدام از مؤلفه­ها به تفکیک بر اساس ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده معنی­داری برای مؤلفه مسئول مستقیم (از ابعاد استرس شغلی) محسوب نمی­شوند.
ضریب همبستگی بین مؤلفه­های اخلاق کار و مؤلفه همکار(از ابعاد استرس شغلی) 51/0 به دست آمد. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه­های اخلاق کاری، تنها مؤلفه پشتکار


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 26 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو