« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانوادهپایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: ادبیات زندان (بررسی اصطلاحات، اشعار، دیوار نوشته ها و ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان) »

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-1. هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. سئوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1. سئوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4 -2. سئوال های اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف) بخش اول- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1.تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول بنیادی مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3. نظریه های عمومی مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4. وظایف و کارکردهای مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی……………………………………………………………………………………………. 25

2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-7. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران…………………………………………………………………………………………. 35

2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن…………………………………………………………………………………………….. 36

2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران……………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-9-1. مهارت ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-2. مهارت انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-9-3. مهارت فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-4. مهارت حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت……………………………………………………………………………………………….. 66

2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه……………………………………………………………………………………………… 68

2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی…………………………………………………………………………………………………………. 69

2-13. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 71

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن………………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4. ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-5. روایی و پایایی ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-6. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-7. شیوه ی اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-1. جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2. سن و سال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-3. تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-4. سابقه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-5. رشته تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-6. دوره/ محل اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 96

سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

سوال هفتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

سوال هشتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-1.  خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………. 109

5-2.  خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 111

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

سوال پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

سوال ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

سوال هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

سوال هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-3. بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

5-5. پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع انگلیسی      132

فهرست جداول

        عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل دوم:

جدول (2-1) : خلاصه سیر تكوین و تكمیل اندیشه های مدیریت……………………………………………………………………….. 20

جدول (2-2) : ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران……………………………………………………………………………………….. 58

 

فصل سوم:

جدول (3-1) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفكیك جنسیت…………………………………………………………………………….. 82

جدول (3-2) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفكیك انتخابی یا انتصابی……………………………………………………………… 82

جدول (3-3) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران……………………………………………………………………………………………. 83

جدول (3-4) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. 85

 

فصل چهارم:

جدول(4-1) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………….. 89

جدول(4-2) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی………………………………………………………………… 90

جدول(4-3) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………… 91

جدول(4-4) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت………………………………………. 92

جدول(4-5) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل………………………………………………….. 93

جدول(4-6) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال………………………………………….. 94

جدول(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت……………………………………………………………. .95

جدول(4-8): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی………………………………………. .96

جدول(4-9): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران……………………………………………………………. .97

جدول(4-10): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی………………………………………….. .98

جدول(4-11): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران…………………………………………………………. .99

جدول(4-12): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی………………………………………………. .100

جدول(4-13): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران……………………………………………………………… .100

جدول(4-14): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی………………………………….. .101

جدول(4-15): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی…………………………………………………………………… .102

جدول(4-16): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان کارایی……………………………………… .103

جدول(4-17): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان میزان کارایی……………………………………………………………… 104

جدول(4-18): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی……………………. 105

جدول(4-19): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی…………………………………. 105

جدول(4-20): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی…………………………………….. 106

فهرست نمودارها

       عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل دوم:

نمودار (2-1): مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 

فصل چهارم:

نمودار (4-1): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………….. 89

نمودار(4-2): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………………………… 90

نمودار(4-3): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. 91

نمودار(4-4): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه­ی آماری به تفکیک سابقه مدیریت…………………………………………………. 92

نمودار(4-5): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل……………………………………………………… 93

نمودار(4-6): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال………………………………………………………… 94

نمودار(4-7): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت……………………………………………………………… 95

چكیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران


موضوعات: بدون موضوع
   شنبه 6 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو