« خانهدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی »

راهکار فعالان ما در صنعت پوشاک، ایجاد باورهای مناسب، احساسات مثبت و تمایل به خرید برای پوشاک ساخته شده در کشور ایران می باشد. این مهم با توجه به وجود ملی گرایی در بین مصرف کنندگان داخلی کار دشواری نمی باشد.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت بازاریابی، نگرش مصرف کننده، کشور محل ساخت[1]
 
 
فهرست مطالب
فصل 1: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت موضوع 3
1-3- بیان مسأله 4
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- پرسشها و فرضیه های تحقیق 6
1-6- تعاریف مفهومی متغیرها 7
فصل 2: ادبیات تحقیق 9
2-1- مقدمه 10
2-2- چالش های نو ظهور 11
2-3- مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده 12
2-3-2- رفتار مصرف کننده 15
2-3-3- رویکردهای مطالعه ی رفتار مصرف کننده 17
2-3-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده 19
2-4- نگرش 20
2-4-1- تعریف نگرش 21
2-4-2- کارکردهای نگرش 23
2-4-3- اجزای نگرش 25
2-4-4- مدلهای ساختاری نگرش 30
2-4-5- شکل گیری نگرش 33
2-4-6- تغییر نگرش 37
2-4-7- نگرش در ارتباط با باورها و رفتار 40
2-5- کشور محل ساخت 42
2-5-1- اثر COO ، هاله ای یا خلاصه 46
2-5-2- اجزای COO 47
2-5-3- دامنه ی تعاریف 48
2-5-4- سازه ای مناسب برای مطالعه ی اثرات COO 51
2-5-5- مفهومی کردن COO در چارچوب تئوری نگرش 52
2-5-6- بسط دیدگاه سه بخشی به اثرات COO 61
2-5-7- مروری بر مدل های مفهومی تصویر کشور 64
2-5-8- مباحثی در عملیاتی کردن تصویر محصول-کشور (PCI) 66
2-5-9- نگرش نسبت به محصول 68
2-5-10- متغیرهای تعدیل گر اثرات COO 72
2-5-11- نگاهی به مطالعات انجام شده 78
فصل 3: روش تحقیق 84
3-1- مقدمه 85
3-2- مدل مفهومی و فرضیه ها 85
3-3- مروری بر طرح تحقیق 88
3-4- جامعه آماری 89
3-5-نمونه گیری 89
3-6- اندازه نمونه 90
3-7- متغیرهای تحقیق 91
3-8- ابزار اندازه گیری و نحوه ی اجرای آن 92
3-9- اعتبار(روایی) ابزار سنجش 97
3-10- پایایی ابزار سنجش 97
3-11- روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 99
فصل 4: آزمون و ارزیابی فرضیه ها 102
4-1- مقدمه 103
4-2-بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق 103
4-3- تحلیل های آمار استنباطی و مقایسه ای 109
4-3-1- تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه 110
4-3-2- بررسی سازه PCI برای کشور ایران 117
4-3-3- بررسی سازه PCI برای کشور ترکیه 120
4-3-4- بررسی سازه PCI برای کشور چین 122
4-3-5- مقایسه ی نتایج بدست آمده برای کشورهای ایران، ترکیه و چین 124
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 130
5-1- مقدمه 131
5-2- بحث و نتیجه گیری 132
5-2-1- چگونگی نگرش مصرف کننده نسبت به کشور محل ساخت 133
5-2-2- رتبه بندی اثرات COO برای سه کشور ایران، ترکیه و چین 134
5-2-3- نقش ملی گرایی در نگرش مصرف کنندگان 136
5-3- کاربردهای مدیریتی 137
5-4- محدودیت های تحقیق 140
5-5- رهنمودهایی برای تحقیقات آینده 141
منابع 142
پیوست‌ها 156
 
 
فهرست اشکال
شکل (2-1) فرآیند مدیریت بازاریابی (کاتلر 1997) 13
شکل (2-2) مدل محرک- واکنش رفتار خریدار (Kotler and Armstrong 1997) 14
شکل (2-3) گروه های مشتاق به رفتار مصرف کننده(Peter and Olson 2010) 16
شکل (2-4) مدل جامع رفتار مصرف کننده (هاوکینز و دیگران 2004) 19
شکل (2-5) مدل سه جزئی نگرش (Schiffman and Kanuk 2008) 27
شکل (2-6) سلسله مراتب اثرات اجزای نگرش (Solomon 2006) 28
شکل (2-7) اجزای تشکیل دهنده ی نگرش (هاوکینز و دیگران 2004) 29
شکل (2-8) مدل عمل اندیشیده شده (Ajzen, I., & Fishbein, M. 1975, 1980) 31
شکل (2-9) مدل نگرش نسبت به Ad (Schiffman and Kanuk 2008) 33
شکل (2-10) مدل احتمال تفسیری (Petty and Cacioppo 1986) 38
شکل (2-11) مفهومی کردن نشانه ی COO و PCI متضمن آن (Brijs 2006) 54
شکل (2-12) ساختار بعد کشور و بعد محصول در جزء شناختی PCI (Brijs 2006 ) 56
شکل (2-13) عوامل تعیین کننده در استفاده از نشانه COO در طی فرآیند شناختی 62
شکل (2-14) مدلهای مفهومی از تصویر کشور (Roth & Diamantopoulos 2008) 64
شکل (2-15) سلسله مراتب اثرات روسیتر و پرسی (De Pelsmacker et al 2001) 70
شکل (3-1) مدل نظری کلی برگرفته از مدل بریجز (2006) 86
شکل (3-2) نگاهی کلی به فرضیه های تحقیق در رابطه با مدل مفهومی 87
شکل (4-1) نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 104
شکل (4-2) نمودار میله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان 105
شکل (4-3) نمودار میله ای مربوط به تحصیلات پاسخ   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید دهندگان 106
شکل (4-4) نمودار میله ای مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 107
شکل (4-5) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ایران 114
شکل (4-6) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ترکیه 115
شکل (4-7) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به چین 116
 
فهرست جداول
جدول (2-1) رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده 18
جدول (2-2) عوامل تعیین کننده ی شکل گیری ، برانگیختگی و تغییر نگرشها در ارتباط با نوع کارکرد (Katz 1960) 39
جدول (2-3) تعاریف کلیدی از تصاویر کشور و محصول (Roth & Diamantopoulos 2008) 50
جدول (2-4) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (پیوست الف) 79
جدول (2-5) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (خارجی) 80
جدول (2-6) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (داخلی) 81
جدول (3-1) توزیع جغرافیایی اعضای نمونه مورد مطالعه 90
جدول (3-2) شاخص های اندازه گیری متغیرها 95
جدول (3-3) آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 98
جدول (3-4) آلفای کرونباخ در صورت حذف هر یک از گویه ها 98
جدول (3-5) آلفای کرونباخ برای بعد شناختی سازه 99
جدول (3-6) آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی سازه 99
جدول (3-7) آلفای کرونباخ برای بعد رفتاری سازه 99
جدول (4-1) فراوانی جنسیت 104
جدول (4-2) فراوانی سن 105
جدول (4-3) فراوانی تحصیلات 105
جدول (4-4) فراوانی وضعیت تاهل 106
جدول (4-5) فراوانی وضعیت اشتغال 107
جدول (4-6) فراوانی درآمد 108
جدول (4-7) آمار توصیفی سؤالات تحقیق 109
جدول (4-8) پرسشهای باقیمانده در تحلیل ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی 112
جدول (4-9) بار عاملی متغیرهای مکنون 113
جدول (4-10) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران 118
جدول (4-11) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ایران 118
جدول (4-12) آزمونهای اثرات بین موضوعی 119
جدول (4-13) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی 119
جدول (4-14) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی 120
جدول (4-15) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ترکیه 120
جدول (4-16) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ترکیه 121
جدول (4-17) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک 121
جدول (4-18) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک 122
جدول (4-19) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین 123
جدول (4-20) آزمونهای چند متغیری سازه PCI چین 123
جدول (4-21) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی 124
جدول (4-22) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی 124
جدول (4-23) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء شناختی سازه PCI 125
جدول (4-24) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء شناختی 125
جدول (4-25) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء عاطفی سازه PCI 126
جدول (4-26) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء عاطفی 126
جدول (4-27) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء رفتاری سازه PCI 127
جدول (4-28) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء رفتاری 127
جدول (4-29) آمار توصیفی مقایسه نگرش کلی نسبت پوشاک سه کشور مورد مطالعه 128
جدول (4-30) آزمونهای چند متغیری مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه 128
جدول (4-31) آزمون کرویت موشلی برای مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه 129
جدول (4-32) آزمونهای اثرات بین موضوعی 129
جدول (5-1) جدول رد و یا تأیید فرضیه های تحقیق 136
پیوست الف 157
جدول (2-4)  مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (Roth & Diamantopoulos 2008) 157
 


کلیات
 

مقدمه
امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و رواج ساز و کارهای شبکه ای، شاهد ظهور پدیده ی جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل، که به تعبیری به معنای ایجاد شرکتهای بزرگ چند ملیتی و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات این شرکت هاست، می باشیم. در نتیجه مصرف کنندگان، با توجه به رویارویی با حجم وسیعی از محصولات ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا، ناچارند تا با استفاده از برخی منابع و نشانه های اطلاعاتی مهم، به ساده سازی و اطمینان یافتن از تصمیم گیری خرید خود بپردازند. یکی از این نشانه های اطلاعاتی، نام کشور سازنده ی محصول می باشد که در ادبیات بازاریابی به اصطلاح “Made in …”


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو