« پایان نامه تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایرانپایان نامه بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA »

2-1-2.وضعیت بیماری در ایران……………………………………..14

2-1-3.انتشار بروسلوز در جهان……………………………………………16

2-2.اهمیت مراقبت بروسلوز ) بیماری تب مالت(…………………………..17

2-3.عامل بیماری…………………………………………………………….20

2-3-1. بروسال ملی تنسیس Brucella Melitensis (دارای 3 سروتایپ)…..20

2-3-2. بروسالا آبورتوس Brucella Abortus (دارای 7 بیوتایپ)………….21

2-3-3. بروسالا سوئیس Brucella Suis (دارای 5 بیوتایپ)…………………22

2-3-4. بروسالا کنیس Brucella Canis…………………………………….22

2-3-5.  بروسالا اوویس Brucella Ovis………………………………………….22

2-3-6.  بروسالا نئوتومه Brucella neotoma……………………………23

2-3-7.  بروسالا ماریس Brucella Maris…………………………………..23

2-4. مورفولوژی………………………………………………………………..24

2-4-1. شاخص های ویرولانس………………………………………………..25

2-4-2. ژنتیک………………………………………………………………..26

2-5. راه های سرایت بیماری………………………………………………27

2-5-2. دوره نهفتگی………………………………………………………27

2-6. علائم بیماری…………………………………………………………….28

2-7-1.  تشخیص آزمایشگاهی بیماری………………………………………..29

-7-2.  انواع تست هاى سرولوژیك بروسلوز………………………………….33

2-7-2-1 تست آگلوتیناسیون داخل لوله ای استاندارد………………………………………33

2-7-2-2  تست آگلوتیناسیون ME2……………………………………………………….33

2-7-2-3. تست آنتی گلوبولین یا كمبس رایت………………………………………………34

2-7-2-4. تست فیكساسیون كمپلمان ( ثبوت مکمل )………………………………………34

2-7-2-5و6. تست های رادیوایمونواسی و ELISA…………………………………….34

2-7-2-7. تست رزبنگال………………………………………………………………….34

2-7-3. تشخیص بروسلوزیس بر اساس روش های مولکولی………….34

2-8. آنتی ژن های سطحی……………………………………………..35

2-8-1. لیپوپلی ساکارید(LPS  )…………………………………………35

2-8-2. پروتئین غشاء خارجی(OMP)………………………………….38

2-8-3. پورین های عمومی………………………………………………….41

2-9.  واکسن های بروسلوز………………………………………………42

2-9-1. واكسن های كونژوگه و طراحی آن ها……………………………………….49

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-9-1-2. انتخاب پروتئین حامل…………………………………………..50

2-9-1-1.  انتخاب پلی ساكارید…………………………………………………………..50

2-9-1-3.  نسبت پلی ساکارید به پروتئین………………………………….51

2-9-1-4. تهیه ی کونژوگه های ایمونوژن هاپتن–حامل…………………….51

2-9-1-5. پروتئین های حامل مناسب برای ایجاد کونژوگه های آنتی ژنیکی..52

2-9-1-6. ادجوانت های مناسب در طراحی واکسن کونژوگه………………..53

2-9-1-7. جفت شدگی شیمیایی ( اتصال) ……………………………………53

2-9-1-8. EDC یا EDAC …………………………………….54

2-9-1-9. آدپیک اسید دی هیدرازید …………………………………………55

2-9-1-10. كونژوگاسیون به شیوه آمیداسیون………………………………56

3-1. تهیه میکروارگانیسم مورد نظر……………………………………….58

3-2. باز کردن سوش لیوفریزه بروسلا آبورتوس……………………..58

3-3. کنترل سوش لیوفیلیزه از نظرRough و Smooth بودن……..59

3-4. تهیه بیوماس سلولی………………………………………………….60

3-5. استخراج و تخلیص LPS بروسلا آبورتوس S99……………….61

3-5-1. د تو کسیفیه کردن LPS با روش قلیایی…………………………..63

3-5-2. آزمون Novotny…………………………………………………..63

3-6. استخراج و خالص سازی Omp بروسلا آبورتوس RB51……………64

3-6-2. اندازه‌گیری پروتئین با روش لوری…………………………………..65

3-7. کونژوگاسیون Omp و LPS بروسلا آبورتوس………………………..68

3-8. ستون کروماتوگرافی برای تخلیص کونژوگه………………………..69

3-8-1. مراحل پک کردن ستون کروماتوگرافی……………………….69

3-9. آزمون کنترل کیفی کونژوگه………………………………………71

3-9-1. کنترل تب زایی در خرگوش(in vivo test)……………………71

3-9-2. کنترل توکسیسیته غیر عادی(Abnormal Toxicity)………..72

3-10. واکسیناسیون  و سنجش ایمنی زایی کونژوگه……………………..72

3-11. آزمون بررسی فعالیت باکتری کشی سرم حیوان(سرم باکتریسیدال اسیSBA)……..73

3-11-1. اصول آزمون SBA……………………………………………74

4-1. تعیین میزان LPS خام در نمونه استخراج شده با آزمون نووتنی……77

4-2. تعیین غلظت پروتئین در نمونه Omp بروسلا آبورتوس RB51 به روش لوری………….80

4-3. نتایج کنترل کیفی کونژوگه……………………………………….81

4-6. نتایج بررسی کنترل توکسیسیته غیر عادی(Abnormal toxicity)..82

4-5. نتایج کنترل تب زایی در خرگوش (in vivo test)………………..82

4-7. ارزیابی فعالیت باکتری کشی سرم باکتریوسیدال اسی(SBA)…………..83

فهرست شکل ها

شکل(2-1)- عفونت دریچه قلب توسط B.abortus ……………….12

شکل(2-2)بروسلا آبورتوس دارای منشاء گاوی…………………………………………..21

شکل(2-3) بروسلا سوئیس دارای منشاء خوک……………………………………………..22

شکل(2-4) بروسلا سوئیس دارای منشاء موش صحرایی………………………………….23

شکل(2-5) بروسلا سوئیس دارای منشاء پستانداران دریایی……………………………….24

شکل(3-1) کنترل سوش RB51 با استفاده از اکروفلاوین………………………………..60

شکل (3-2)کشت و درو بروسلا…………………………………………………………….61


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو