« پایان نامه ارشد زبان انگلیسی: اثر مدل آموزشی جایگزین بر موفقیت گرامر زبان آموزاندانلود پایان نامه ارشد: وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه »

2-2-گلخانه 9

2-2-1- انواع گلخانه 9

2-2-1-1- نوع تولید- 10

2-2-1-2- نوع کشت– 10

2-2-1-2-1- گلخانه­های خاکی- 10

2-2-1-2-2- گلخانه­های هیدروپونیک– 11

2-2-1-2-2-1- سامانه­های هیدروپونیک مایع- 13

2-2-1-2-2-2- سامانه­های دانه­بندی شده یا خاک دانه­دار 13

2-2-1-2-2-3- سامانه­های هیدروپونیک باز 14

2-2-1-2-2-4- سامانه­های هیدروپونیک بسته-چرخشی- 14

2-2-1-2-2-5- مزایای سامانه­های هیدروپونیک– 14

2-2-1-2-2-6- معایب سامانه­های هیدروپونیک 15

2-2-1-3- جنس سازه 16

2-2-1-3-1- گلخانه­های چوبی- 16

2-2-1-3-2- گلخانه­های نیمه­فلزی- 17

2-2-1-3-3- گلخانه­های فلزی یا مدرن- 17

2-2-1-4- دهانه 17

2-2-1-4-2- گلخانه­های مجزا 17

2-2-1-4-3- گلخانه­های دوقلو- 18

2-2-1-4-4- گلخانه­های به هم پیوسته 18

2-2-2- مزایای کشت گلخانه­ای- 19

2-3- خیار 20

2-3-1- ازدیاد خیار 21

2-3-2- شرایط محیطی رشد خیار 21

2-3-3- برداشت و نگهداری خیار 22

2-4- گوجه­فرنگی- 23

2-4-1- ارقام گوجه­فرنگی- 23

2-4-2- شرایط محیطی رشد گوجه­فرنگی- 24

2-4-3- برداشت و نگهداری گوجه­فرنگی- 25

2-5- توت­فرنگی- 25

2-5-1- ارقام توت­فرنگی- 25

2-5-2- ازدیاد توت­فرنگی- 26

2-5-3- شرایط محیط و خاک رشد توت­فرنگی- 27

2-5-4- برداشت و نگهداری توت­فرنگی- 28

2-6- انرژی- 29

2-6-1- شاخص­های انرژی- 29

2-6-1-1- نسبت انرژی- 30

2-6-1-2- بازده خالص انرژی- 30

2-6-1-3- بهره­وری انرژی- 31

2-6-2- شدت انرژی- 31

2-7- مروری بر تحقیقات انجام شده 32

2-7-1- مروری بر پژوهش­های کاربردی محصولات گلخانه­ای در ایران- 32

2-7-2- مروری بر پژهش­های کاربردی محصولات گلخانه­ای در سایر کشورها 36

 

فصل سوم: مواد و روش‎ها                                     صفحات: 54-41

3-1- مقدمه 42

3-2- اطلاعات مربوط به گلخانه­های استان زنجان- 42

3-3- موقعیت جغرافیایی استان زنجان- 44

3-4- مراحل مطالعات انرژی- 45

3-4-1- انرژی ماشین- 45

3-4-2- انرژی سوخت– 46

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-4-3- انرژی کارگری- 46

3-4-4- انرژی کود 47

3-4-5- انرژی سموم شیمیایی- 48

3-4-6- انرژی آبیاری- 48

3-4-7- انرژی حمل و نقل- 49

3-5- بخش اقتصادی- 50

3-6- اندازه­گیری میدانی- 50

3-6-1- اندازه­گیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش– 50

3-6-2- اندازه­گیری آب مصرفی 51

3-6-3- اندازه­گیری پارامترهای ساختمانی گلخانه­ها 51

3-7-نرم­افزار SPSS- 51

 

فصل چهارم: نتایج و بحث                                          صفحات: 83-55

4-1- مقدمه 56

4-2- انرژی مصرفی تولید توت­فرنگی در گلخانه هیدروپونیک– 56

4-3- انرژی مصرفی تولید خیار در گلخانه خاکی- 61  4-4- انرژی مصرفی تولید گوجه­فرنگی در گلخانه خاکی  66

4-5- برآورد درآمد و هزینه تولید توت­فرنگی- 69

4-6- برآورد درآمد و هزینه تولید خیار 72

4-7- برآورد درآمد و هزینه تولید گوجه­فرنگی- 75

4-8- تجزیه و تحلیل- 78

4-8-1- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی هیدروپونیک– 78

4-8-2- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی خیار و گوجه­فرنگی- 79

4-8-3- اثر مساحت زمین و نوع کشت گلخانه­ای بر کارایی انرژی- 81

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها           صفحات: 88-84

5-1-مقدمه 85

5-2-بحث– 85

5-3-نتیجه­گیری کلی- 87

5-4-پیشنهادها 88

 

منابع 89

 

فهرست شكل‎ها

شکل 2-1- شماتیکی از تولید محصول در گلخانه­های خاکی– 11

شکل 2-2- شماتیکی از تولید محصول در گلخانه­های هیدروپونیک— 12

شکل 2-3- نمایی از ریشه محصول تولیدی در گلخانه­های هیدروپونیک— 12

شکل 2-4- استفاده از محلول در کشت محصول در گلخانه­های هیدروپونیک— 13

شکل 2-5- تولید محصول خیار در گلخانه­های خاکی– 20

شکل 2-6- تولید محصول گوجه­فرنگی در گلخانه­های خاکی– 24

شکل 2-7- تولید محصول توت­فرنگی در گلخانه­های هیدروپونیک— 26

شکل 3-1- سیمای استان زنجان– 44

شکل 4-1- سهم انرژی مصرفی تولید توت­فرنگی در گلخانه­های هیدروپونیک— 57

شکل 4-2- نهاده­های مصرفی تولید توت­فرنگی در سطوح زیر 3000 مترمربع– 58

شکل 4-3- نهاده­های مصرفی تولید توت­فرنگی در سطوح بالای 3000 مترمربع– 59

شکل 4-4- شاخص­های انرژی و اقتصادی در تولید توت­فرنگی– 60

شکل 4-5- مقدار مصرف انرژی عملیات­های مختلف تولید توت­فرنگی– 60

شکل 4-6- سهم انرژی مصرفی برای تولید خیار در گلخانه­های خاکی– 62

شکل 4-7- سهم نهاده­های مصرفی تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع– 63

شکل 4-8- سهم نهاده­های مصرفی تولید خیار در سطوح بین 3000 تا 5000 مترمربع– 63

شکل 4-9- سهم نهاده­های مصرفی تولید خیار در سطوح بالای 5000 مترمربع– 64

شکل 4-10- شاخص­های انرژی و اقتصادی در تولید خیار 65

شکل 4-11- مقدار مصرف انرژی عملیات­های مختلف تولید خیار 65

شکل 4-12- سهم انرژی مصرفی برای نهاده­های تولید گوجه­فرنگی– 66

شکل 4-13- سهم نهاده­های مصرفی تولید گوجه­فرنگی در سطوح زیر 3000 مترمربع– 67

شکل 4-14- سهم نهاده­های مصرفی تولید گوجه­فرنگی در سطوح بالای 3000 مترمربع– 67

شکل 4-15- شاخص­های انرژی و اقتصادی در تولید گوجه­فرنگی– 68

شکل 4-16- مقدار مصرف انرژی عملیات­های مختلف تولید گوجه­فرنگی– 69

شکل 4-17- برآورد هزینه برای نهاده­های تولید توت­فرنگی در گلخانه­های هیدروپونیک— 70

شکل 4-18- سهم هزینه در تولید توت­فرنگی در گلخانه­های هیدروپونیک— 71

شکل 4-19- شاخص اقتصادی در تولید توت­فرنگی در گلخانه­های هیدروپونیک— 72

شکل 4-20- برآورد هزینه برای نهاده­های تولید خیار در گلخانه­های خاکی- 72

شکل 4-21- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع در گلخانه­های خاکی- 73

شکل 4-22- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بین 3000 تا 5000 مترمربع- 74

شکل 4-23- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بالای 5000 مترمربع– 74

شکل 4-24- شاخص اقتصادی در تولید خیار در گلخانه­های خاکی– 75

شکل 4-25- برآورد هزینه برای نهاده­های تولید گوجه­فرنگی در گلخانه­های خاکی– 76

شکل 4-26- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع 76

شکل 4-27- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بالای 3000 مترمربع– 77

شکل 4-28- شاخص اقتصادی در تولید گوجه­فرنگی در گلخانه­های خاکی– 77

فهرست جداول‎

جدول 3-1- دوره کشت محصولات مورد بررسی استان زنجان- 43

جدول 3-2- پرسشنامه بررسی مصرف انرژی در گلخانه 52

جدول 4-1- تجزیه واریانس کارایی انرژی در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول- 78

جدول 4-2- مقایسه میانگین کارایی انرژی در سطوح مختلف نوع محصول- 79

جدول 4-3- تجزیه واریانس کارایی انرژی در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول- 80

جدول 4-4- مقایسه میانگین کارایی انرژی در سطوح مختلف نوع محصول- 80

جدول 4-5- مقایسه میانگین کارایی انرژی در سطوح مختلف کشت- 81

جدول 4-6- تجزیه واریانس کارایی انرژی در دو سطح مساحت و دو سطح نوع محصول- 82

جدول 4-7- مقایسه میانگین کارایی انرژی نوع محصول با استفاده از آزمون دانكن(5درصد) 83

چكیده

کشت گلخانه­ای صنعت در حال رشد در بسیاری از کشورها می­باشد. اما به دلیل تولید در خارج از فصل، گلخانه­ها دارای مصرف بالای انرژی می­باشند. هدف از این تحقیق آنالیز اقتصادی و انرژی تولید محصولات  گلخانه­ای و بررسی اثر محصول، نوع کشت و سطح زیر کشت در گلخانه بر انرژی مصرفی در استان زنجان است. محصولات در سه نوع توت­فرنگی، خیار و گوجه­فرنگی و نوع کشت هم در دو سطح کشت خاکی و هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق پرشسنامه­هایی تنظیم شد که به طور تصادفی بین گلخانه­داران منطقه توزیع شد. نحو پر کردن پرسشنامه­ها به صورت پرسش شخص به شخص بود. براساس نتایج به­دست آمده از پرشسنامه­ها و تجزیه و تحلیل نمودارها، بیشترین سهم مصرف انرژی در هر سه نوع محصول (توت­فرنگی، خیار و گوجه­فرنگی) با هر سطح زیر کشت و نوع کشت مربوط به انرژی سوخت، الکتریسیته و کود      می­باشد. در کشت توت­فرنگی انرژی سوخت 37 درصد، الکتریسیته 27 درصد و انرژی کود 21 درصد می­باشد. در کشت خیار انرژی سوخت 37 درصد، الکتریسیته 26 درصد و انرژی کود 19 درصد است و در نهایت انرژی سوخت، الکتریسیته و کود در کشت گوجه­فرنگی به ترتیب 33 درصد، 27 درصد و 20 درصد به­دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مساحت زمین در گلخانه­های هیدروپونیک تفاوت معنی­داری نشان نداده است. در حالی­که نوع محصول تفاوت   معنی­داری در سطح پنج درصد از خود داشته است.

مقدمه                 

بخش کشاورزی از مهم­ترین بخش­های مصرف کننده انرژی در ایران است. در میان بخش­های مختلف کشاورزی بیشترین مصرف انرژی در واحد سطح به صنعت گلخانه که در حال توسعه می­باشد، اختصاص دارد (احمدی و بناکار، 1390). تحلیل­های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی علاوه بر  تحلیل­های فنی، از ضرورت­های مهم در بررسی پروژه­های کشاورزی هستند. برای اولین بار تحلیل انرژی در کشاورزی به صورت جدی از دهه 1970 میلادی و به دلیل افزایش شدید قیمت مشتقات نفتی آغاز گردید Ju et al., 2006)). برای تولید محصولات کشاورزی که از نظر غذایی و صنعتی مورد نیاز انسان هستند مقادیر قابل توجهی از انرژی اعم از نیروی کار انسانی و دامی، شیمیایی و فسیلی مصرف می­شود، از این جهت نقش انرژی در توسعه و کارایی کشاورزی بسیار با اهمیت است. انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات کشاورزی از منابع مختلف تأمین می­شود. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی شامل افزایش جمعیت، مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر، محدودیت زمین­های قابل کشت، ارزان بودن سوخت و کود، توسعه تکنیک­های جدید تولید و افزایش سطح زندگی و توقعات کشاورزان است. از طرفی با توجه به بحران انرژی و انتشار گازهای گلخانه­ای (به علت مصرف بی­رویه سوخت­های فسیلی) که خطرهای زیادی برای محیط زیست و انسان دارد، تمام تلاش­ها بر آن است که مصرف انرژی به ویژه سوخت­های فسیلی تا حد امکان کاهش یابد و حتی­الامکان مصرف سوخت­های فسیلی


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو