« پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالیپایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی »

5-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق . 95
فهرست نمودارها
عنوان نمودار                                                                                                  صفحه2-1- عناصر مالی رفتاری   22
2-2- طبقه بندی شخصیت های سرمایه گذاران   25
2-3- طبقه بندی سوگیری رفتاری سرمایه گذاران .  27
2-4- تئوری ناسازگاری شناختی 40
4-1- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض اول                 ( رابطه بین IS و متغییر(ROA)) . 71
4-2- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض دوم            (رابطه بین IS و متغییر(ROE)) . . 74
4-3- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض سوم           (رابطه بین IS و متغییر(EPS)). 77
4-4- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض چهارم       (رابطه بین IS و متغییرQ توبین). 81.
4-5- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض پنجم               ( رابطه بین IS و متغییر(P/E) ) 84
4-6- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض ششم            ( رابطه بین IS و متغییر (M/B) ) .88
 

چکیده
 
 در این پایان نامه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 7 ساله (سال های 1391- 1385)مورد آزمون وارزیابی قرار گرفت.
  فرضیه های تحقیق  بر اساس مدل  ارائه شده، با استفاده از روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که  بین حساسیت سرمایه گذاران و شاخص بازدهی دارایی­های شرکت ها         ( )، بازدهی سرمایه شرکت ها ( )، سود هر سهم شرکت ها ( )و نسبت قیمت سهم به سود آن سهم شرکت ها ( )  رابطه منفی و معنادار و بین حساسیت سرمایه گذار و نسبت Q توبین شرکت ها رابطه مثبت(مستقیم) وجود دارد. علاوه بر این، آزمون فرضیه ها بیانگر این بود که رابطه ای بین حساسیت سرمایه گذاران و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها( )وجود ندارد.واژگان کلیدی:
عملکرد شرکت ها،حساسیت سرمایه گذاران، حساسیت بازار،تمایل به ریسک
 
 
فصل اول
(کلیات تحقیق)
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری های مولد تشویق کرد تا با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد نمود و تورم را مهار کرد ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت لازم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد. در این میان نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی شخصیتی خود اقدام به انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری کنند. این مبحث که در نظریات نوین مالی تحت عنوان مالی رفتاری[1] مطرح شده است، چنین 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو