« پایان نامه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختاری سازمانخانه »

 

Contents

مقدمه. 5

فصل اول: 7

مبانی نظری تحقیق. 7

1-1- بیان مساله. 8

1-2-1 هدف اصلی. 9

1-2-2 اهداف اختصاصی. 9

1-3 فرضیات تحقیق. 9

1-4 خصوصیات گیاه شناسی گونه مورد بررسی و تعیین رویشگاه ها 9

1-4-1 خصوصیات گیاه شناسی. 9

1-4-2اهمیت گندمیان و ارزش اقتصادی آنها 11

1-4-3 قبیله Aeluropodeae. 11

1-4-4 ویژگی های گیاهشناسی جنس Aeluropus. 11

1-4-5 كلید شناسایی گونه های جنس Aeluropus. 12

1-4-6 ویژگی های گیاهشناسی گونه Aeluropus macrostachyus. 12

1-4-7 پراكنش جغرافیایی: ایران ، جنوب افغانستان، پاكستان، نمونه تیپ از بلوچستان. 13

1-4-8 پراكنش در ایران : شرق و جنوب شرق. 13

فصل دوم: 16

کلیات.. 16

2-1- تعاریف.. 17

2-1-1 تعریف استرین. 17

2-1-2 استرس.. 17

2-1-3 صفراسترسی یا فقدان استرس.. 17

2-1-4 تنش.. 17

2-1-4-1 انواع تنش.. 17

2-1-4-2 جوانه زنی. 18

2-1-4-3 قوه نامیه بذر. 19

2-1-4-4 الگوهای جوانه زنی. 20

2-1-4-5- مراحل جوانه زنی. 21

2-1-4-6  عوامل موثر در جوانه زنی. 22

2-2- تنش شوری.. 23

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-1- مناطق شور جهان. 24

2-2-2- پراکندگی مناطق شور در ایران. 24

2-2-3- علل شوری.. 25

2-2-4- منبع نمک خاک.. 25

2-2-5  طبقه بندی گیاهان شور روی.. 25

2-2-5-1  شور روی های اجباری.. 25

2-2-5-2 شور روی های ترجیحی. 26

2-2-5-3 شور روی های پشتیبان. 26

2-2-5-4 شور روی های اتفاقی. 26

2-3 استرس کلیرید سدیم،کلرید پتاسیم،کلرید کلسیم 26

2-3-1 تنظیم اسمزی گیاهان عالی در مقایسه با موجودات پست.. 26

2-3-2 تنوع در تحمل به شوری در گیاهان عالی. 26

2-4 حدهای بقاء استرس نمک… 27

2-4-1 استرس های ثانویه که توسط نمک القاء می شود 28

2-4-1-1 استرس اسمزی.. 28

2-4-1-2 استرس کمبود 29

2-4-2 استرس های اولیه که توسط نمک ایجاد می شود 30

2-4-3 تأثیر مستقیم شوری.. 34

2-5 اثرات فاکتورهای محیطی روی استرس نمک… 35

2-6 اثرات مواد بکار رفته روی استرس نمک… 36

2-6-1 کنترل جذب سدیم، پتاسیم و کلسیم به داخل گیاه 37

2-7 مکانیسم مقابله با تنش شوری در گیاهان. 37

2-8 تاریخچه پرایمینگ… 38

2-8-1هیدرو پرایمینگ… 39

2-8-2 اسمو پرایمینگ… 39

2-8-3 ماتری پرایمینگ… 40

2-9 عادت به شوری دادن. 40

فصل سوم: 41

بررسی منابع. 41

3-1 سابقه تحقیق در ایران. 42

3-2 سابقه تحقیق در خارج از کشور. 44

فصل چهارم: 45

مواد و روشها 45

4-1 نوع روش تحقیق. 46

4-2 روش انجام تحقیق. 46

4-3 مشخصات طرح و فرضیات آزمایش.. 46

4-4 روش تهیه بذور و تعیین قوه نامیه بذور. 46

4-5 روش کار. 47

فصل پنجم: 48

نتایج. 48

5-1 نتایج. 49

5-2 نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها 49

5-2-1 درصد جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 49

5-2-2 سرعت جوانه زنی Aeluropus macrostachys. 50


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو