« پایان نامه تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی سازمانیپایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان »

مهارت‌های حرکتی مربوط به زندگی روزمره، بهبود وضعیت روانی و افزایش اعتماد به نفس کودکان با اختلال بینایی کمک کند. به همین منظور تعداد 30 نفر از کودکان کم بینا با دامنه سنی 8تا 10 سال بوسیله پرسشنامه ویژگی‌های فردی از شهر ملایر انتخاب شدند. پس از انجام پیش آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2000 به صورت تصادفی در 2 گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه تجربی8 هفته، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ایروبیک شرکت کردند، که شامل گرم کردن به مدت 10 دقیقه با گام آسان و حرکات کششی و تمرین به مدت 30 دقیقه با حرکات ساده ایروبیک هماهنگ، که در این تمرینات یک پا همواره روی زمین قرار می گیرد، می باشد. و در پایان هر جلسه 5 دقیقه برگشت به حالت اولیه با حرکات کششی و آرام انجام می شود. گروه کنترل در این مدت فعالیت های روزانه خود را انجام دادند، در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل می آید و نتایج ثبت  شد.  همچنین در این تحقیق ابتدا نرمال بودن داده­ها با استفاده از K-S تعیین شد و سپس از تحلیل کواریانس برای تعیین تفاوت نمرات گروه ها استفاده شد (P<0/01). نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات مهارت های دستکاری و جابجایی دو گروه وجود دارد  و گروه تمرینات ایروبیک عملکرد بهتری در این مهارتها داشتند(P<0/01). با طراحی تمرینات حرکتی هدفمند می توان منجر به بهبود مهارت های حرکتی کودکان
واژه‌های کلیدی:
مهارت های جابجایی، مهارت های دستکاری، ایروبیک، کودکان کم بینا
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مساله:……………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………….7
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..8
فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….8
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8
تعاریف عملیاتی و مفهومی کلید واژه ها…………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………….13
حیطه های رشد انسان………………………………………………………………………………………………………………….13
دیدگاه های نظری مربوط به رشد ………………………………………………………………………………………………….15
دیدگاه بالیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………..16
سیستم های پویا…………………………………………………………………………………………………………………………..20
مدل های رشد حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………23
طبقه بندی مهارت های حرکتی……………………………………………………………………………………………………..30
اهمیت رشد الگوهای حرکتی بنیادی……………………………………………………………………………………………..23
 
فهرست مطالب:
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
روش های ارزیابی رشد حرکتی……………………………………………………………………………………………………..33
رشد حرکتی در افراد کم بینا………………………………………………………………………………………………………..35
آناتومی و ساختار بینایی……………………………………………………………………………………………………………….36
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………46
جامعه اماری و نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..46
متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………47
ابزار جمع اوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………48
روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….53
تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………..54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………56
یافته های توصیفی و استنباطی…………………………………………………………………………………………………….57
پیش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………57
 
فهرست مطالب:
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..65
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………66
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….70
پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش……………………………………………………………………………………………………..72
پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..72
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….72
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول:
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول1-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
جدول 2-4: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای پیش فرض نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
جدول3-4: نتایج آزمون لون جهت پیش فرض تساوی واریانس ها……………………………………………………………….59
جدول4-4: تعامل بین همپراش و دستکاری آزمایشی………………………………………………………………………………….59
جدول 5-4: جهت پیش فرض خطی بودن همبستگی  متغیر همپراش و مستقل……………………………………………..60
جدول 6-4: مقایسه میانگین وانحراف معیارنمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه جابجایی کودکان با اختلال بینایی در دو گروه………………………………………………………………………………………………………………………………………60
جدول 7-4: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات  جابجایی کودکان با اختلال بینایی در دو گروه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
جدول 8-4: مقایسه میانگین وانحراف معیارنمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه دستکاری کودکان با اختلال بینایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول 9-4: نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات دستکاری در کودکان با اختلال بینایی دو گروه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
 
 
 
 
فهرست نمودارها:
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول1-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
 
نمودار 2-4: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه جابجایی کودکان با اختلال بینایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
 
نمودار 3-4: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه دستکاری کودکان با اختلال بینایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
 
 


 
 
 
 
 

 
 
فصل
اول
 
 
 
طرح تحقیق
 
 مقدمه:
رشد حرکتی به عنوان یک فرایند مداوم[2] و غیرخطی[3] در همه افراد از توالی ثابت پیروی می کند. مهارت­های حرکتی از سنین اولیه رشد کرده و به بلوغ می رسند. یکی از مهارتهای مهم که در این دوره باید رشد کند مهارتهای حرکتی درشت است؛ این مهارتها شامل مهارتهای جابجایی و دستکاری (یورتمه رفتن، لی لی کردن، جهش، پرش، سرخوردن، دویدن، دریبل درجا، ضربه بادست به توپ ساکن، ضربه زدن باپا، دریافت کردن، پرتاب ازبالای شانه و غلتاندن توپ) است. دامنه سنی در بروز یک الگوی حرکتی به میزان مهارت در آن الگو، و عوامل اجتماعی- فرهنگی و فرصت های تمرین وابسته است. مهارت های حرکتی، پایه و اساس رشد حرکتی کودکان را شکل می دهند، کودکی دوره ظهور مهارتهای بنیادی است، این مهارت ها نه تنها بر حرکات ویژه ورزشی بلکه بر حرکات روزمره نیزتاثیر می گذارند (گالاهو و ازمون، 2012). از اینرو رشد محدود این


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو