« پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتریپایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک »

کنگاور در سال 1393 به تحریر درآمده که روش پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها از نوع مطالعات آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرکنگاور که شامل 830 نفر که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری ساده تصادفی تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه پرسشنامه کنترل خشم اشپیلبرگر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده به عمل خواهد آمد.نتایج حاصل از پژوهش این بود که آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم موثر بوده و همچنین آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم به صورت گروهی موثر تر از آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم به صورت فردی بر سلامت روانی دانش آموزان است.

واژگان کلیدی :

جرأت ورزی، مدیریت خشم ، سلامت روانشناختی ، آموزش گروهی، آموزش فردی

 

فهرست مطالب

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسأله. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

4-1- اهداف تحقیق. 7

5-1- فرضیه‏های تحقیق:. 8

6-1- تعاریف واژه ها :. 8

1-6-1- تعاریف مفهومی :. 8

2-6-1- تعاریف عملیاتی :. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1-2- جرأت ورزی. 11

1-1-2- تعریف جرأت ورزی. 14

2-1-2- تاریخچه جرأت ورزی. 15

3-1-2- شخصیتهای جرأت ورز  و غیرجرأت ورز. 16

4-1-2- جرأت ورزی درجمعیتهای بالینی و غیربالینی. 17

5-1-2- ویژگیهای رفتاری وشخصیتی جرأت ورزی. 18

6-1-2- نسبی بودن جرأت ورزی. 19

7-1-2- روش های ارزشیابی و آموزشی جرأت ورزی. 19

8-1-2- تبیین ساختار و سازوکار رویکردهای رفتاری درباره اختلال غیرجرأت ورزی و درمان آن. 20

2-2- تعریف خشم. 21

1-2-2- فیزیولوژی خشم. 24

2-2-2- انواع خشم. 25

3-2-2- علل برانگیزاننده خشم. 26

4-2-2- راه‌های ابراز خشم. 28

5-2-2- خشم مقدّس (غیرت دینی). 29

6-2-2- فنون مدیریت خشم. 31

1-6-2-2- فنون شناختی. 31

2-6-2-2-  فنون رفتاری. 33

3-6-2-2-  فنون بین فردی. 34

7-2-2- كنترل خشم . 38

1-7-2- روش های زیان آور كنترل خشم. 39

1-1-7-2- فرونشانی. 39

2-1-7-2- واپس رانی . 39

3-1-7-2- ابراز . 39

2-7-1- نوجوانی و خشم. 39

8-2-2- دیدگاه های مختلف درباره خشم. 40

1-8-2-2- دیدگاه رشدی :. 40

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدhttp://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/

2-8-2-2-دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 42

3-8-2-2-دیدگاه روان تحلیلگری. 42

4-8-2-2-دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی. 43

5-8-2-2-دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی. 44

6-8-2-2-دیدگاه شناختی. 45

7-8-2-2- دیدگاه فرهنگی . 46

8-8-2-2-دیدگاه اقتصادی . 47

9-2-2- دیدگاه های مختلف در مورد كنترل خشم. 47

1-9-2-2- دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 47

2-9-2-2- دیدگاه یادگیری اجتماعی . 48

3-9-2-2- استدلال. 48

4-9-2-2- تنبیه فرد پرخاشگر. 48

5-9-2-2- رفتار درمانی شناختی . 48

6-9-2-2- رویكرد عقلانی – رفتاری – عاطفی. 49

7-9-2-2- رویكرد رفتاری شناخت . 50

8-9-2-2- رویكرد درمانی نواكو. 50

3-2- سلامت روان :. 52

1-3-2-تعاریف و مفاهیم سلامت روان :. 52

1-3-2- مبانی نظری سلامت روان. 53

1-1-3-2- نظریه فروید. 53

2-1-3-2- نظریة موری. 53

3-1-3-2- نظریة آدلر. 54

4-1-3-2- نظریه فروم. 54

5-1-3-2- نظریه مزلو. 54

6-1-3-2- نظریه اسلام. 55

4-2- پیشینه پژوهش. 58

فصل سوم : روش پژوهش


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مرداد 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
جستجو