« پایان نامه روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با علائم وسواسی – جبری در نمونه های غیربالینیدانلود پایان نامه ارشد:استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود »

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مسئله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-5) فرضیه های تحقیق. 7

1-6) اهداف تحقیق. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-7-1) تعریف نظری متغیرها 8

1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها 9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه: 11

2-2)نگرش شغلی: 12

2-2-1 )نیروی انسانی پیرامون. 18

2-2-1-1)همکاران. 18

2-2-1-2) مدیران و مافوق: 18

2-2-2) ماهیت شغل و سازمان. 19

2-2-2-1)وابستگی شغلی.. 19

2-2-2-2)وابستگی سازمانی.. 19

2-2-2-3)تناسب شغل با شاغل. 20

2-2-2-4) طراحی شغل. 20

2-2-3)عوامل سازمانی و محیطی.. 21

2-2-3-1)حجم کار و استرس محیطی.. 21

2-2-3-2) شرایط فیزیکی کار. 21

2-2-3-3)حقوق و مزایای شغلی.. 22

2-2-3-4)آموزش، ارزشیابی و ارتقاء. 22

2-2-3-5)توازن در زندگی شغلی و خانوادگی.. 23

2-2-4)عوامل فردی.. 23

2-3)توانمند سازی.. 24

2-3-1) محور های توانمندسازی.. 24

2-3-2)مزایای توانمندسازی.. 26

2-3-3)اصول توانمندسازی.. 26

2-4)تلاش برای خدمات.. 29

2-5)قصد ترک شغلی.. 33

2-5)پیشینه تحقیق. 39

2-5-1)تحقیقات داخلی.. 39

2-5-2)تحقیقات خارجی.. 41

فصل سوم: جمع آوری داده ها

3-1) مقدمه. 45

3-2) روش تحقیق. 45

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 48

3-6-1) روایی.. 48

2-6-2) پایایی.. 48

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی.. 53

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 53

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها 62

4-4- آمار استنباطی.. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 70

5-2) نتایج تحقیق: 70

5-3) پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق: 73

5-4) پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 74

5-5) محدودیت های تحقیق. 74

منابع و ماخذ: 75

پیوست.. 84

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

جدول 3-1) سهم حجم نمونه به تفکیک هر واحد. 46

جدول 3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. 48

جدول 3-3) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 50

جدول4- 1) توصیف متغیرجنسیت.. 53

جدول4- 2) توصیف سن.. 54

جدول4- 3) توصیف تحصیلات.. 55

جدول4- 4) توصیف متغیرتوانمندسازی.. 56

جدول4- 5) توصیف متغیررضایت شغلی.. 57

جدول4- 6) توصیف متغیرتعهد سازمانی.. 58

جدول4- 7) توصیف متغیرقصد ترک شغلی.. 59

جدول4- 8) توصیف متغیرتلاش برای خدمات.. 60

جدول4- 9) توصیف متغیر نگرش شغلی.. 61

جدول4-11)ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 65

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                         صفحه

نمودار4- 1) نمودار دایره ای جنسیت.. 53

نمودار4-2) نمودار میله ای سن.. 54

نمودار4-3)نمودار میله ای تحصیلات.. 55

نمودار4-4)نمودار هیستوگرام توانمندی.. 56

نمودار4-5)نمودار متغیر رضایت شغلی.. 57

نمودار4-6)نمودار هیستوگرام تعهد سازمانی.. 58

نمودار 4-7)نمودارهیستوگرام قصد ترک شغلی.. 59

نمودار4-8)نمودارهیستوگرام تلاش برای خدمات.. 60

نمودار4-9)نمودارهیستوگرام نگرش شغلی.. 61

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                         صفحه

 


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو