« پایان نامه مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و زنان سالمپایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو »

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

فصل سوم: روشهای هیورستیک در تحقق بازآرایی
14
مقدمه
14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه
14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب
15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه
16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات
16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات
19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه
20
(2-3 روش تفکیک مولفه های جریان
20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو
21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو
22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه
23
(1-3-3 روش عمومی جستجوی تعویض شاخه
24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه
25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار برای برآورد تلفات توان
25
(1-3-3-3 روش ساده شده دیستفلو
26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه
26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده
28
(1-4-3 تعیین حلقه ای با حداکثر کاهش تلفات
30
(2-4-3 تعیین گزینه های سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات
32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز
32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده
33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده
34
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(5-3 روش شاخه و حد جریان
35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان
35
(6-3 روش تابع حساسیت
36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت
37
(7-3 روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی
38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندی
38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی
40
نتیجه گیری
40
فصل چهارم : روشهای متاهیورستیک در تحقق بازآرایی
42
مقدمه
42
(1-4 الگوریتم ژنتیک
42
(1-1-4 فلوچارتهای الگوریتم ژنتیک
44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک
45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکههای توزیع
45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع
45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار
47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی
47
(4-1-4 کدگذاری یک شبکه و سادهسازی آن
47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات
49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی
51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی
52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع
53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوی بهینه مطلق
54
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع
56
(2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده
56
(1-2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده در بازآرایی شبکه های توزیع
57
(2-2-4 فلوچارت آبکاری شبیه سازی شده جهت بازآرایی شبکه توزیع
58
(3-4 الگوریتم جستجوی ممنوع
58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوی ممنوع
59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن
60
(3-3-4 طبقه بندی موارد ممنوع
62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی
65
(5-3-4 جستجوی ممنوع در تجدید آرایش شبکه های توزیع
67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوی ممنوع
67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب
68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله
68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوی ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه
69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع
69
(4-4 الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان
69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی
70
(2-4-4 فرمولبندی مسئله
70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت
71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی
71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی
71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها
72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان
72
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان
72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی
73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی
73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوی کلنی مورچگان
74
نتیجه گیری
75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع
77
مقدمه
77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیری تغییرات بار شبکه
77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی
78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهای توزیع در محیط هارمونیکی
78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع
79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع
79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنایمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی
80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده
81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده
81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایای گرایش به سمت تولیدات پراکنده
81
(2-2-1-5 فرمولبندی مسئله
81
(3-2-1-5 روشهای نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده
82
نتیجه گیری
82
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات
84
نتیجهگیری
84
پیشنهادات
84
منابع و مراجع
85
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

فهرست منابع فارسی
85
فهرست منابع لاتین
85
چکیده انگلیسی
89
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید /> 

جدول -1 -1 نسبتهای سود به هزینه در روشهای مختلف کاهش تلفات
5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4)
46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهای باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک
55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه
61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوی ممنوع
63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوی ممنوع مقدماتی
64
جدول -6 -4 نقطه شروع برای عملیات راه اندازی مجدد
66
جدول -7 -4 مراحل جستجوی ممنوع پس از راه اندازی مجدد
66
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 
 

شکل -1 -2 مثالی ساده برای تشریح بازآرایی شبکه
7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک
9
شکل -1 -3 دسته بندی کلی روشهای هیورستیک
14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدری سیوانلار
17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت
19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه
20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس
21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b
24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی
25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی
27
شکل -9 -3 معرفی شبکه ای نمونه جهت تعویض شاخه
28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه
33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده
34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان
35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت
37
شکل -14 -3 مجموعه مرزی در یک حلقه
38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی
40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی
44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
44
شکل -3 -4 شمای یک سیستم توزیع شعاعی
46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی
46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی
47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل
48
 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهای همیشه وصل
48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4)
49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک
53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض
54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیدای (0) (ترمیم شده)
56
شکل -12 -4 جوابهای بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی های جواب
57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده
58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت
61
شکل -15 -4 انواع حرکتهای جابجایی از نقطه اولیه
61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو
63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار
64
شکل -18 -4 استراتژی پیدا کردن بهترین جواب در جستجوی ممنوع
65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوی ممنوع بعد از راه اندازی مجدد
67
شکل -20 -4 مجموعه جواب های موضعی
68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع
69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی
70
شکل -23 -4 شاخص توصیفگر حلقه های شبکه
72
شکل -24 -4 فلوچارت بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان
74
 
 
چکیده
 
شبکه توزیع بخشی از ساختار کلی سیستمهای قدرت به شمار میرود و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. این بخش به جهت ویژگیهای خاص خود، عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمده تلاشهای انجام شده جهت کاهش تلفات، در دسته مطالعات شبکه توزیع بوده است. بازآرایی شبکه توزیع یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهای موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد که امروزه در شبکههای تحت اتوماسیون بطور قابل توجهی اعمال میگردد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازی پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهای زیادی برای حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجرای عملی برخی از این روشها نیز در شبکه های توزیع واقعی، به جهت ابعاد وسیع آنها وجود نداشت. در این سمینار سعی شده است تا تمام مراجع مربوط به این بخش از مطالعات شبکه توزیع به دقت مورد بررسی قرار گیرند.


موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 10 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
جستجو